7 de gen. 2008

ARCA denuncia l’estat de ruïna en potència de la torre de Son Oms i del conjunt de cases

La situació de Son Oms és delicada i de difícil solució si l’Administració no actua de manera subsidiària, ja que, actualment, la finca és propietat de vuit persones, amb la qual cosa resultarà molt complex arribar a un acord. A més a més, cal pensar que, des de 1972, les cases han quedat just arran de la segona pista de l’aeroport, la qual cosa impossibilita que siguin habitades per cap persona. És precisament això el que ha motivat que no hi visqui ningú i que les cases estiguin abandonades. Atès que molt difícilment seran ocupades pels propietaris i que, per tant, la seva motivació per tenir el conjunt en condicions és nul·la, instam l’Ajuntament de Palma, el Consell de Mallorca o el Govern de les Illes Balears perquè no només es prenguin seriosament la restauració de la torre, sinó que es plantegin la possibilitat d’adquirir la finca, que consta del conjunt de cases, torre i 10 quarterades de terreny, perquè pugui esser destinada a allò que trobin més adient, com per exemple camp d’aprenentatge o casa de colònies per a escolars.

El novembre de 1998, es va presentar a la comissió de Patrimoni del Consell el projecte de restauració i consolidació de la torre, que ja mostrava un evident deteriorament. Sis mesos després, s’aprovà l’assignació d’una subvenció d’1,5 milions de pessetes. Es tractava de reposar, a les dues plantes centrals, el bigam, endemés de rematar amb tela asfàltica cada planta i cobrir la terrassa superior amb enrajolat. S’especificà que la restauració de les bigues es faria a la manera tradicional d’aixa. No obstant això, el projecte de restauració no es dugué a terme perquè els propietaris consideraren insuficient l’ajuda, tot i que pel fet de ser BIC, els propietaris estaven obligats per llei a tenir-la en condicions. A instància del Grup per l’Estudi de les Fortificacions Balears (GEFB), que denuncià la situació, els tècnics del Consell de Mallorca visitaren la torre dia 27 de febrer de 2006, set anys més tard, per comprovar-ne l’estat de conservació, que era molt dolent i amenaçava ruïna. Segons Jaume Cardell, arqueòleg del Consell, «la torre està en molt mal estat, no crec que es desplomi però els forjats estan patint el deteriorament i si les bigues arriben a caure el seu estudi seria impossible i ens trobaríem davant un nou cas de ruïna [...] Ja en teníem notícies a través del GEFB des de fa quinze dies, per això no ens podem torbar més». Jaume Cardell recordà, a més a més, que, a part de la torre, «hi ha part d’un jaciment arqueològic, on s’emplaçà la segona pista de l’aeroport, i que actualment en queden restes de murada». Estava previst enviar als propietaris un requeriment notarial perquè prenguessin mesures (Diario de Mallorca, 26-02-2006).

No obstant això, sembla que no s’hi actuà, ja que segons una nota de premsa apareguda al Diario de Mallorca, amb data 27 d’octubre de 2006, l’Ajuntament de Palma anuncià que instaria els propietaris de les cases i de la torre de Son Oms Vell a iniciar els treballs per tal de garantir la preservació d’aquests béns catalogats si en el termini d’un mes no s’hi presentava una proposta de protecció. La proposta s’aprovà per unanimitat arran d’una sol·licitud inicial del grup municipal d’EU-Els Verds, que alertava sobre el mal estat de conservació de les cases i de la torre (Diario de Mallorca, 27-10-2006).

El Consell Executiu del Consell de Mallorca, en la sessió de dia 26 de març de 2007, adoptà concedir al senyor Joan Duran Coll (un dels vuit propietaris de la finca) una subvenció amb un import de 16.619,73 euros per a la consolidació i restauració de la torre de Son Oms (exp. 17), declarada Bé d’Interès Cultural (BIC). Així mateix, es feren les prescripcions següents: «S’ha de donar el mateix tractament de la coberta de la torre al cobert de la caixa de l’escala per la qual s’accedeix al terrat. El paviment del nivell inferior serà el mateix de l’existent: trespol de calç piconada (amb la finalitat de permetre la transpiració del vapor de l’aigua del subsòl evitant al màxim les humitats ascendents pels murs de la torre). S’haurà de comunicar a aquesta direcció insular l’inici de les obres. Quan es duguin a terme les obres s’haurà de nomenar un arqueòleg» (BOIB núm. 61 de 24-04-2007).

El 2 de gener de 2008, visitàrem la possessió i poguérem constatar que encara no s’hi ha fet cap intervenció. Per aquest motiu hem demanat a les administracions insulars competents, Ajuntament de Palma, Consell de Mallorca i Govern de les Illes Balears el següent:

1. Que es prenguin seriosament la restauració de la torre.
2. Que negociïn amb els propietaris per tal que s’arribi a un acord factible i raonable.
3. Que negociïn amb altres administracions per tal que es plantegin la possibilitat d’adquirir la finca, que consta del conjunt de cases, torre i 10 quarterades de terreny, perquè pugui ésser destinada a allò que trobin més adient.

Vegeu Última Hora Digital, 3-12-2007 Denuncian "pasividad" en la torre de Son Oms
Vegeu diariodemallorca.es 12-12-2007 Son Oms: entre la deixadesa i la negligència Àngel Aparicio Pascual. President del Grup per l'estudi de les Fortificacions de Balears