30 de març 2021

Lamentam una nova demolició al barri del Terreno.

Avui s'ha atorgat la llicència de demolició

Lamentam la demolició del carrer del Polvorí núm. 22. És una de les casetes que hi ha a aquest carrer singular del Terreno, de pujada cap a una de les portes d'accés al bosc i castell de Bellver. Aquestes petites edificacions són bastant característiques en aquella zona i dels pocs exemples que resten.ARCA s'ha pronunciat en contra a la Gerència d'Urbanisme

Avui, a la reunió del Consell de Gerència d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palma s'ha atorgat la llicència de demolició d'aquest immoble.

ARCA ha llegit un text per fer constar en acta de la pèrdua de personalitat del barri i el dèficit de la protecció del Patrimoni més humil de la ciutat.

ARCA advoca per una protecció real i efectiva del Patrimoni més humil

Ens preocupa la despersonalització del conjunt del barri del Terreno i la pèrdua de les seves diferents singularitats.

Aquestes casetes mereixen una protecció ambiental, que permet fer millores substancials a la seva habitabilitat, però garanteix la preservació del paisatge urbà.


26 de març 2021

Errades greus al canvi  del nom d'alguns carrers de Palma.

Han de mantenir-se els carrers de Gabriel Rabassa, Almirall Churruca i Almirall GravinaARCA adverteix que el motiu pel qual es varen atorgar carrers als almiralls Churruca i Gravina no tenia res a veure amb nom de vaixells, per tant de cap manera se pot veure cap connotació franquista a la seva designació.

Aquests dos carrers es varen nomenar l'any 1942 en record d'aquells marins que varen morir a la batalla de Trafalgar, així consta als documents històrics dels quals els adjuntam fotografia.

 

Gabriel Rabassa defensor del Patrimoni
 

De la mateixa manera el carrer a Gabriel Rabassa va ser atorgat pel fet d'haver impulsat la protecció del Patrimoni dels Molins de Mallorca. De fet va ser pioner i fundador de l'Associació d'Amics dels Molins i un home fomentador de la cultura de les Illes. Intentar recercar passats vinculats a la Falange, es podria fer també a altres insignes mallorquins amb obra literària en català que, evidentment no duria enlloc.

A criteri d'ARCA els carrers que varen ser atorgats com homenatge a aquells que ajudaren a instaurar o mantenir el règim franquista, han de ser retirats de la guia de carrers.

Ara bé, una vegada feta durant bastants d'anys aquesta tria i modificació, s'ha d'anar amb molta cura, ara, en la darrera decisió de Cort perquè es pot caure en un revisionisme molt equivocat. De fet hi ha, a hores d'ara aquestes tres errades, que per ara hem trobat i consideram s'hi han de subsanar urgentment.


15 de març 2021

ARCA presenta al·legacions al parc fotovoltaic de Son Bonet i demana que es tenguin en compte els seus valors patrimonials i paisatgístics.

ARCA va més enllà de la parcel·la num 1, consideram que les altres parcel.les afecten al patrimoni històric i arquitectònic que conformen els edificis de Son Bonet.

El passat 12 de març ARCA va presentar en temps i forma les seves al·legacions al projecte de parc fotovoltaic de Son Bonet, tota vegada que l’execució d’aquest projecte afecta el patrimoni cultural illenc situat al terme de Marratxí. ARCA considera així mateix que la proposta de Parc Fotovoltaic de Son Bonet no és apta de ser considerada com a «projecte industrial estratègic», tota vegada que hi manquen tràmits essencials com ara els informes de la Comissió Insular de Patrimoni, la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears o la llicència d’obra municipal, tots ells preceptius d’acord amb la normativa vigent.

Per tot això i sense perjudici de les reivindicacions veïnals que de manera legítima reclamen la protecció del camp núm. 1 o solar lliure d’accés, ARCA demana que s’estimin les al·legacions presentades i que es tengui present l’amenaça que, en cas que el projecte d’AENA vagi endavant, la instal·lació del parc fotovoltaic comporta per als elements patrimonials de l’aeroport de Son Bonet, tots ells inclosos al Catàleg d’Elements d’Interés Artístic, Històric, Ambiental i de Patrimoni Arquitectònic del terme municipal de Marratxí i la protecció dels quals té un valor jurídic reconegut a la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears. Immobles com la torre de control, la terminal aeroportuària, els edificis destinats a oficines, els hangars i altres construccions auxiliars són recollits en aquest Catàleg i defensats amb arguments jurídics i patrimonials a les al·legacions presentades. A judici d’ARCA, la instal·lació del solar fotovoltaic previst per AENA posa en perill no únicament la zona actualment oberta als veïnats, sinó també tots i cadascun d’aquests elements, que perdrien el seu caràcter i que resulten incompatibles amb els usos aeroportuaris i patrimonials derivats de les instal·lacions de Son Bonet.

ARCA recorda que estam parlant del primer aeroport de Mallorca, inaugurat l’any 1921 i que de llavors ençà i fins a l’any 1960 ha compatibilitzat els usos militars i comercials, amb un paper rellevant en la història de l’inici del turisme a les nostres Illes. Un bagatge i una història dels quals AENA forma part i que la instal·laci´´o d’aquests solars desvirtuaria de manera irreversible. En conseqüència ARCA demana que, juntament amb les justes reivindicacions veïnals, les institucions de les Illes Balears tenguin també present el component patrimonial i cultural de l’aeròdrom de Son Bonet, un llegat que cal reconèixer i protegir en la seva justa mesura per a coneixement de les futures generacions i que no pot ser sacrificat ni menystengut per un projecte que amenaça, una vegada més, el patrimoni històric i cultural de les nostra Comunitat Autònoma.

Per últim ARCA vol fer constar que aquest conflicte s’emmarca en el debat al voltant d’aquestes instal·lacions, mancades d’una regulació gairebé absoluta pel que fa a la seva ubicació i característiques, un debat que les institucions i la societat ha d’afrontar amb una normativa rigorosa i clara, en benefici de les energies netes i la transició ecològica però també cercant l’equilibri que compagina el desenvolupament i els avanços socials amb el respecte a la cultura i el patrimoni en què aquests es desenvolupen.

9 de març 2021

ARCA demana la catalogació del Parc de la Mar.

El Parc de la Mar és més que un parc, és un símbol d’una qualitat de disseny i integració arquitectònica notable a un entorn d'alt valor patrimonial

 


Ara es preveuen modificacions que podrien alterar el disseny original, com ampliar jardineres i reduir passeig o modificar mobiliari i il·luminació. Aquestes modificacions no poden estar únicament subjectes a criteris puntuals de tècnics o polítics, han de ser intervencions absolutament respectuoses amb el projecte original que ha rebut reconeixement fins i tot internacional.

No hi ha dubte que l’estat de conservació del Parc de la Mar, especialment del seu trespol, necessita feines de manteniment i reparació i substitució, però des d’ARCA consideram que qualsevol intervenció ha d’estar amparada per una fitxa de catàleg que recolli tots els seus valors de disseny i el seu contingut en obres d’art.

El mobiliari urbà que pugui contenir el Parc de la Mar, ha de ser de qualitat que es mereix aquest indret únic i també respondre als criteris de la fitxa de Catàleg.

Tenim, a més la sort, de que podem comptar amb la opinió d'alguns membres de l’equip redactor del projecte i, acollint-nos a la seva autoria, consideram que pot ser molt valuosa la seva opinió i criteri.

ARCA ha fet aquestes consideracions durant la reunió de la Comissió de Centre Històric celebrada avui dimarts.

2 de març 2021

L’incivisme s’escampa per Palma

El nou atemptat contra el Patrimoni, en aquest cas personalitzat a la figura de Jafudà Cresques, ve a sumar-se a les anteriors

 

No es pot desvincular aquesta agressió, a criteri d’ARCA a la manca d’efectivitat en l’esborrada de les pintades vandàliques de tota la ciutat.

ARCA demana que s’investigui l’autoria d’aquest nou fet vandàlic i la restitució urgent al seu estat original.

Aquesta escultura, obra de l’artista María Isabel Ballester, va ser una iniciativa d'ARCA Llegat Jueu, la comunitat Jueva de les Illes Balears i l’Ajuntament de Palma. Jafudà Cresques fou un cartògraf del Call jueu de Palma durant el S.XIV i obtingué un reconeixement mundial per la seva feina, on cal destacar l'Altles Català (1375).

Des d’ARCA pensam que l’Ajuntament de Palma ha de ser conscient de la gravetat del problema de les pintades vandàliques i que el fet que es manteguin durant mesos i anys afavoreix a que es facin més. Està clar que les mesures adoptades fins ara per combatir-les són insuficients i basta veure que la murada de Palma continua plena d’agressions amb pintura i es segueixen realitzant.

Des d’ARCA pensam que de la mateixa manera que des de la Regidoria de Cultura s’ha demostrat efectivitat per fer netes les darreres agressions a escultures, des del consistori, s’hauria de demostrar la mateixa eficàcia per restituir la dignitat a la imatge de tota la ciutat, que és el nostre major Patrimoni. Per desgràcia fins ara no s’han donat les passes efectives i necessàries.