30 de juny 2020

ARCA denúncia l’estat d’abandonament que pateix l’empedrat del carrer del Polvorí.ARCA s’uneix a les denúncies presentades per l’Associació de Veïns del Terreno que lamentava l’estat de conservació que presenta l’empedrat singular del carrer del Polvorí, datat de principis del segle XX.

El carrer del Polvorí presenta unes característiques especials que el fan únic a la ciutat de Palma per la seva tipologia i materials constructius, els quals ja no s’empren en l’actualitat i que ens serveix d’exemple i ens il·lustra com eren els antics carrers de Palma.

Degut al trànsit rodat de vehicles, que en algunes ocasions són de grans tones, la conservació d’aquest carrer empedrat es veu ressentit i es fa malbé. Trobem llombardes de pedra que s’han desajustat del paviment i per tant aquest roman desfet, sent un perill de seguretat ciutadana i provocant una imatge molt decadent per al barri del Terreno.

En ocasions, s’han volgut reparar els clots provocats per l’absència o pèrdua de l’empedrat, posant una clapa d’asfalt amb poc gust estètic i vulnerant la imatge d’aquest històric carrer d’un dels barris amb més caràcter i personalitat de Palma que tingué un passat gloriós.

ARCA demana a l’Ajuntament de Palma un pla de recuperació i protecció de l’empedrat del carrer del Polvorí
 
ARCA demana a l’Ajuntament de Palma que tengui cura pel patrimoni cultural de la ciutat i dels seus barris. Llavors, és de rebut demanar-li que presenti un pla de rehabilitació d’aquest carrer tan singular que dona accés al bosc de Bellver i que garanteixi la seva protecció mitjançant un pla especial, degut a que estem parlant d’un bé històric i cultural únic a la ciutat de Palma, que mereix ser tractat amb cura i sensibilitat per part de l’administració local.  

23 de juny 2020

ARCA LAMENTA EL VANDALISME CONTRA LA FIGURA DE JUNÍPER SERRA.

Mitjançant aquest comunicat, ARCA vol comunicar el seu rebuig a l’acte vandàlic comès contra l’estàtua de Juníper Serra a la plaça de Sant Francesc de Palma. Aquesta escultura forma part de la nostra història i ens parla d’un personatge prou rellevant a Mallorca, la tasca del qual ha estat reconeguda a nivell internacional, especialment als Estats Units. No podem revisar esdeveniments del passat a través de la ideologia o els arguments actuals; cal contextualitzar-los i conèixer les raons objectives en què es produiren els fets objecte d’anàlisi.

Des d’ARCA pensam que els fets històrics no són mai blancs ni negres. Normalment es mouen en una escala de grisos, i és en aquesta escala on hem de trobar el consens i el diàleg necessaris a l’hora de jutjar-los i situar-los en context en què es produïren. Des d’aquest punt de vista, hem de reconèixer que cap monument o edifici emblemàtic superaria un test de drets humans. Conèixer el nostre patrimoni és una forma d’aprofundir en el nostre passat i d’extreure’n lliçons per tal que, donat el cas, no tornem a repetir determinats errors. Esborrar les seves empremtes, contràriament, és ignorar la memòria històrica i tot el cabal d’informació que aquests elements transmeten a la societat, ocultant-lo deliberadament a les futures generacions.

Per tot això, ARCA rebutja aquest acte vandàlic, però valoram positivament la ràpida neteja de la pintada a l’escultura de Juníper Serra. Lamentam alhora l’intent d’imposar ideologies suposadament emancipadores; només des de la civilització, el consens i el diàleg aconseguirem avançar cap a una societat culta i lliure de prejudicis.  

3 de juny 2020

EL DECRET D'ACTIVACIÓ ECONÒMICA S'HA OBLIDAT DEL PATRIMONI TOT I QUE ÉS UN ELEMENT FONAMENTAL DE FUTUR.

Façana del carrer Bisbe Massanet, ara protegida, gràcies a que ARCA
va advertir dels seus valors tot i que no estava al catàleg.
Amb aquesta primera nota de valoració d'alguns aspectes del decret 8/2020 del  13  de maig del Govern de les Illes Balears per a l'activació econòmica post COVID, ARCA, entitat que vetlla pel Patrimoni històric, paisatgístic i cultural de la nostra illa, volem proposar una sèrie de millores que consideram imprescindibles, sinó volem patir pèrdues irreparables en matèria de Patrimoni.

No pretenem qüestionar d'arrel el decret 8/2020 del 13 de maig ja que  un estímul a l'economia en aquest moment és important. Ara bé, demanam a qui té la capacitat de decidir més reflexió i a hores d'ara capacitat de rectificació i millora en alguns aspectes fonamentals, com és ara les declaracions responsables que estableix  el citat decret al seu article 5:

OBLIGACIÓ D'APROVAR CATÀLEGS DE PROTECCIÓ A TOTS ELS MUNICIPIS

Les declaracions responsables poden suposar un perill de pèrdua d'elements patrimonials per dos motius:

1.     Perquè molts dels municipis de les Illes no tenen aprovats els seus Catàlegs d'elements patrimonials, per tant amb aquest decret no és necessari cap control de llicències malgrat sigui evident que hi ha valors patrimonials a conservar.

2.     Perquè als municipis on hi ha catàleg aprovat, sempre queden fora elements que valen la pena ja sigui per oblid o perquè els criteris d'elaboració de catàlegs amb el temps s'han ampliat. El control de llicències sempre dona una oportunitat de protecció, tal com ampara la Llei de Patrimoni de les Illes Balears.

Per corregir en part aquest risc de pèrdues patrimonials, què proposa ARCA? 

1. Que els Consells Insulars, i per descomptat el de Mallorca, obliguin a l'aprovació immediata dels Catàlegs que molts ajuntaments tenen guardats dins un calaix i en molts casos sense esmerar les deficièncias que el Consell de Mallorca ja havia detectat.

2. Cal establir un règim de protecció transitori, on  els  béns que formen part de catàlegs en tramitació tampoc els  hi puguin aplicar el nou sistema de declaració responsable i mantenir  per a ells  el sistema de llicència.

3. Els Consells Insulars haurien d'establir un  termini prudent però breu per a l'aprovació dels catàlegs i  tot municipi que no el tengui ha de quedar impossibilitat de modificar qualsevol instrument de planejament, i  a més, no podrà tenir accés a ajudes dels Consells Insulars o del Govern de les Illes Balears.

LES  LLICÈNCIES  HAURIEN DE SER TAMBÉ MÉS ÀGILS ALS BÉNS PATRIMONIALS.

El fet que valorem positivament  mantenir el  sistema de llicències pels béns patrimonials  no vol dir que no estiguem d'acord en que s'ha d'agilitzar  la concessió de llicències també en determinats casos a obres que afecten aquests immobles. Per tant  l'Administració ha de dedicar recursos a la seva tramitació. No pot ser que els propietaris de béns patrimonials es vegin penalitzats per aquest motiu.

En aquest punt es podria admetre  als edificis catalogats,  que per instar llicència per obres menors no sigui necessari presentar projecte signat per  un tècnic  D'aquesta manera, es reduiria la despesa i s'acceleraria la feina de restitució de la qualitat ambiental de l'edifici. De qualque manera els edificis catalogats també són gaudits pel conjunt de la ciutadania i especialment del bon estat i la bona imatge de la seva façana, si manté un estat idoni i es donen facilitats des de l'administració, tothom surt beneficiat. A més consideram que aquestes llicències haurien de rebre una atenció prioritària, precisament per el plus d'interès general que té el seu estat de conservació idòni.

ÉS NECESSARI MÉS INSPECCIÓ I CONTROL

És necessari un  potent SERVEI D'INSPECCIÓ URBANÍSTICA i CONTROL MUNICIPAL que disposi dels elements tecnològics més adeqüats que revisarà tota obra en béns susceptibles de ser catalogats o declarats amb valors  culturals.

Demanam que en la interpretació del Decret Llei quedin clares aquestes exigències.

Altres propostes i anàlisi del decret les anirem fent públiques en properes notes informarives alhora que les anirem fent arribar a les administracions competents per a que siguin tengudes en compte.