29 de juny 2016

ARCA opina que l'ampliació catàleg és una bona notícia, però resulta insuficient.

ARCA felicita la proposta de catalogació de 208 edificis de Palma, però la veu insuficient

ARCA vol felicitar la iniciativa del departament d'urbanisme de l'Ajuntament de Palma que pretèn catalogar 208 edificis històrics del municipi de Palma.

Tot i aquesta positiva iniciativa, hem de matisar que és insuficient.

Al llistat aprovat s'han inclós una relació de Possessions i d'edificis singulars que ARCA va proposar a l'any 2011. Entre els quals Les Cent cases, l'Hostal Baleares, Can Roca Suau (Asai), fet que alabam.

ARCA havia  presentat recentment una llista amb 128 elements més a catalogar

No obstant ARCA ha presentat recentment un llistat a l'Ajuntament de Palma amb 128 elements a catalogar, dels quals, només 7 apareixen en aquesta llista.

Pensem que la proposta d'ARCA no s'ha tengut en compte i es deixen fora d'aquest llistat molts edificis i béns culturals, com ara els conjunts de les places Garcia i Orell i del cardenal Reig, obres dels arquitectes Josep Ferragut, Enric Juncosa i Gaspar Bennazar, les cases des Carnatge, Son Vent (on va viure Chopin i George Sand a Establiments), edificis públics del Moll Vell, elements etnològics, el monument dedicat a Salvador Hedilla i altres vint possessions a les rodalies de Palma (treball realitzat per ARCA durant el 2010-11).

Manquen altres béns culturals

ARCA troba en falta que s'incloguin altres elements com rellotges de sol, camins, béns etnològics, escuts,... els quals no apareixen en aquest estudi.
Llavors, recomanem que aquesta sigui tab sols una passa endavant i que de manera continuada es facin els estudis pertinents per dur a aprobación noves catalogacions.

El catàleg d'una ciutat com Palma mereix una revissió a fons i exhaustiva. La passa donada ahir és important però ha de venir seguida d'altres.