4 de jul. 2014

Preocupació d'ARCA pel futur d’alguns elements patrimonials de Pollença.

Can Franch, Can Morató i la Pescateria, en perill. Un informe del Consell de Mallorca diu que Can Franch s’ha d'incloure al Catàleg municipal com a element protegit i fins i tot amb protecció  de l’entorn.

Pollença és un municipi especialment valuós pel que fa al seu patrimoni històric, arquitectònic, etnològic i artístic.

El Catàleg d’elements a protegir que impulsa l’equip de govern, té una sèrie de mancances de les quals avui en destacam tres i demanam rectificació. Es tracta de l’edifici de Can Franch, al port de Pollença, de la fàbrica de Can Morató, i de la Pescateria de la plaça de Pollença.

Can Franch, del Moll, en perill. El Consell de Mallorca indica la necessitat de incloure-ho al Catàleg municipal.

No entenem per quin motiu al Catàleg impulsat per l’equip de govern encara no està inclòs Can Franch. Hi ha acords municipals que el comprometen i a més, ara, a instàncies d’ARCA hi ha un informe del Consell de Mallorca que parla dels valors patrimonials de l’immoble i el seu entorn i aconsellen la seva inclusió al Catàleg de Pollença com l'eina indicada de protecció.

L’existència d’una llicència caducada d’esbucament, és precisament un factor que obliga a l’Ajuntament a actuar, No obstant, al contrari l’Ajuntament de Pollença mentrestant deixa que segueixi el procés  i evita la seva catalogació.

Sense cap dubte, aquesta casa representa un exemple magnífic del tipus de construcció dels primers anys del turisme a aquest municipi.

L’informe del Consell de Mallorca deixa clar això i posa en valor els materials, l’estructura, l’entorn de pinar quasi original i la seva relació amb el Passeig del Moll.

Intents de desprotegir la Fàbrica de Can Morató

Des de fa anys l’antiga fàbrica de catifes gaudeix de la protecció com a Bé d’Interès Cultural. És tracta d’un element del patrimoni industrial ben rellevant. A pesar de la seva transcendència l’Ajuntament ha intentat la seva desprotecció. Per sort aquest intent no ha prosperat gràcies a la negativa del Consell de Mallorca, de desprotegir aquest BIC.

Sorprèn igualment que en l’aprovació inicial del Catàleg, no hi trobam cap fitxa d’aquesta edificació, a pesar del seu valor i de la seva catalogació insular per part del CIM.

Creim que hi ha d’haver una rectificació i alhora una política activa de preservació de la fàbrica.

La Pescateria, una oportunitat

Aquests dies acaba el termini a fi que els arquitectes presentin projectes bàsics i d’execució per als dos solars de l’antiga pescateria i de l’antic quartellillo. Segons les bases del concurs  es tracta  de fer una nova edificació de tres plantes per a usos que van des d’una oficina de turisme, banys, a sales multifuncionals, etc.

ARCA alerta que les alçades permeses malmenen el conjunt patrimonial de la plaça i a més dóna suport a les demandes de grups locals per tal  que la pescateria sigui recuperada i es conservi el record d’un espai viscut de relació amb el Moll. Dissortadament la proposta municipal no contempla l’existència d’aquesta antiga pescateria i la necessitat de protegir-la.

ARCA confia en que hi hagi un urgent canvi de parer municipal i que tant tècnics com polítics demostrin sensibilitat cap al patrimoni humil, però precisament per això més proper a la gent, que suposa la Pescateria Pública de Pollença.