14 de jul. 2014

El Consell de Mallorca es nega a catalogar l'era trobada al Camp de Mar (Andratx)

Restes de l'era descobertes a Camp de Mar.
Foto: Michel's.
Unes restes etnològiques úniques i que mereixen ser conservades per la seva excepcionalitat

En data de 20 de març de 2014 la nostra entitat va donar entrada al registre general del Consell de Mallorca un escrit on demanava que s'obrís un expedient d'incoació per incloure al catàleg de l'Ajuntament d'Andratx el safareig i l'era i/o altres elements culturals que poguéssin aparèixer durant els treballs de desborssament a la zona coneguda com el camí des Salinar (es Camp de Mar, Andratx).

ARCA ha pogut treballar aquest tema durant els darrers mesos i discrepa de la decisió tècnica del Consell de Mallorca de dia 3 de juny de 2014, que argumenta el següent “Les restes de mur localitzades no pareixen ajustar-se al concepte d'era. Es tracta d'un mur de pedra sec, ben visible a les fotografies antigues”.

Aquesta percepció dels tècnics del Consell discrepa absolutamemt de l’informe municipal que parla clarament que es tracta de una era. Perquè si no un mur circular?

L'Ajuntament d'Andratx féu un informe tècnic partidari a ser catalogada

Segons l'informe tècnic realitzat per l'Ajuntament d'Andratx de dia 25 de març de 2014 argumenta que esteim davant un“Element etnològic compost per una estructura de planta circular d'uns 30 metres de diàmetre i una alçada conservada aproximadament d'un metre, que ocupa un espai d'uns 706 m2 i un perímetre d'uns 90 metres aproximadament. Construït amb tècnica de pedra en sec i amb una característica individualitzadora que és l'existència d'uns esglaons d'accés ubicats a la seva paret perimetral que comunica el nivell de l'àrea on es troba el molí hidràulic i la part superior del mencionat bé etnològic. Segons les ortofotografies aquesta estructura estaria inserida dins unes marjades que delimitaven l'espai agrícola de l'espai improductiu. Totes aquestes característiques ens duen a concloure que ens trobam davant una gra era d'ús agrícola que formava part d'un gran conjunt de diversos elements etnològics del predi de Camp de Mar”.

Aquest informe presenta arguments més sòlids i viables que els dos que hem citat anteriorment, i es pot comprovar per les seves característiques i tipologia, que esteim davant unes restes úniques que el Consell de Mallorca no pot obviar i deixar de protegir.

ARCA demana al Consell de Mallorca que analitzi tota la informació existent per determinar una decisió objectiva

Imatge de 1915 de la possessió de Camp de Mar.
Foto: Michel's.
Cal fer afegir a totes aquestes argumentacions, que la visita tècnica realitzada en data de 5 d'abril de 2014 per part del Consell de Mallorca, només va tenir unes consideracions superficials. Si s'hagués profunditzat més en aquest assumpte, s'hagués pogut obtenir informació oral, dels responsables de l'antiga possessió des Camp de Mar o d'antics treballadors, que ens confirmen, que aquestes restes pertanyen a una antiga era.

ARCA demana al Consell de Mallorca que contrasti la informació tècnica, històrica i etnològica amb altres parers o amb la prova pericial/documental que calgui per després dels tràmits adequats, poder adoptar l'acord que doni contestació a dret a la nostra petició.


El Consell de Mallorca ha de tenir interés en catalogar unes restes úniques i no donar legitimitat al menyspreu pel patrimoni cultural que demostren els promotors d'aquests terrenys.