5 de juny 2019

ARCA demana al Consell de Mallorca la protecció de s'Hort d'en Coll (Selva).

ARCA s'ha adreçat a la direcció insular de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca per a demanar la declaració de s'Hort d'en Coll com a Bé d'Interès Cultural (BIC) o Bé Catalogat.

S'Hort d'en Coll presenta uns valors culturals i paisatgístics

Segons les informacions que ha pogut rebre la nostra entitat, consideram que aquesta zona presenta uns valors culturals, tant de tipus paisatgístic com de patrimoni etnològic i d'arquitectura tradicional o popular. 

Per aquest motiu li demanem a la direcció insular de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca que es coordini amb els organismes encarregats per a la protecció de la Serra de Tramuntana i l'Ajuntament de Selva per tal de catalogar tots els elements presents a la zona de s'Hort d'en Coll, la valoració del paisatge cultural i determinar les mesures de protecció i conservació adequades.

ARCA s'empara en la Llei de Patrimoni Històric de les Illes Balears per demanar la següent incoació de BIC o Bé Catalogat

La nostra petició s'empara en els articles 3.1. i 7.2. de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, de Patrimoni Històric de les Illes Balears.

Entorn de protecció de la zona de s'Hort d'en Coll
L'article 3.1. de la llei diu el següent: “Les persones físiques i jurídiques que observin perill de destrucció o deterioració en un bé integrant del patrimoni històric ho hauran de posar en coneixement de qualsevol administració pública, sigui o no competent en la matèria, de forma immediata, sense perjudici de les accions jurisdiccionals que es puguin interposar”. Per aquest motiu instam al Consell de Mallorca perquè inicïi la seva incoació com a Bé d'Interès Cultural (BIC) o Bé Catalogat.

Mentre que l'article 7.2. de la llei diu el següent: “Qualsevol administració pública o persona física o jurídica podrà instar l'adopció de l'acord d'iniciació. La decisió de no iniciació del procediment haurà de ser motivada”.Llavors, consideram que la innacció del Consell de Mallorca en aquest assumpte, no estaria justificada, davant els valors culturals que presenta la zona de s'Hort d'en Coll.