26 de maig 2016

ARCA ha presentat al·legacions a la Llei de l'impost sobre estades turístiques

El turisme ha de  compensar la seva pressió sobre el medi natural i cultural.

Exigim que les al·legacions d'ARCA es tenguin en compte 

Com sempre hem dit, i ja vàrem al·legar a l'Avantprojecte de Llei, l'impost s'ha de plantejar realment amb caràcter finalista per a la conservació del medi natural i del patrimoni cultural.

Les FINALITATS que proposam
a) Protegir, conservar i recuperar el medi natural de les Illes Balears, inclosos el medi ambient, rural i marí.
b) Protegir, conservar i rehabilitar el patrimoni cultural de les Illes Balears, inclosos els béns integrants del patrimoni històric, immobles i mobles, en totes les seves variants i el patrimoni immaterial.
c)       Protegir i conservar els paisatges naturals i culturals de les Illes Balears.

LA COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ D'IMPULS DEL TURISME SOSTENIBLE.

ARCA demana que figuri una composició més equilibrada (i fixada en la Llei) entre persones d'obediència política o governamental (conselleries, consells insulars i ajuntaments) i persones de representació de secors i entitats. Entre els quals han d'haver al nostre criteri:

•   Representant de les associacions o ong amb objecte social de defensa, protecció o conservació del patrimoni natural d'àmbit insular o balear
•   Representant de les associacions o ong amb objecte social de defensa, protecció o conservació de patrimoni cultural d'àmbit insular o balear
•   Representant de les associacions o ong amb objecte social de defensa, protecció o conservació del paisatge, d'àmbit insular o balear
•    Representant d'associacions o ong dels tres tipus anteriors d'àmbit local.

Aprovació de projectes. Quí tria i qui proposa?

ARCA proposa que es tenguin en compte els següents criteris:

a) Els ciutadans i les entitats també podran proposar Projectes de protecció de patrimoni, d'acord amb els requisits reglamentaris.
b) Un cop a l'any, almenys, per a cada àmbit de projectes, s'aprovaran projectes finançats amb el Fons de l'impost turístic.

Un tant per cert fixat i elevat per protecció del PATRIMONI CULTURAL
c) Un 40% almenys del Fons es dedicarà a protecció del patrimoni cultural, amb caràcter exclusiu o amb altres finalitats mediambientals i paisatgístiques.
•   S'ha de donar prioritat en l'àmbit del patrimoni cultural a projectes de conservació urgent per possible pèrdua dels béns culturals
•   Projectes de conservació i/o rehabilitació de patrimoni en casos de Béns declarats d'interès cultural, béns catalogats insulars, béns catalogats locals.
•    Projectes que tenguin o incorporin un pla de manteniment o ús adequat, sense haver d'acudir exclusivament als pressuposts públics
•  Projectes que s'insereixin dins àmbits naturals o paisatgístics també de valor patrimonial i que pretenguin una gestió integrada.

En resum ARCA proposa:

·      Clar destí final de les inversions cap a natura i Patrimoni
·      Participació de entitats  defensa Patrimoni a la comissió
·      Un tant per cent garantit per inversió en recuperació i preservació de Patrimoni

Segons la informació de la pròpia Conselleria d'Hisenda, incomprensiblement al seu Informe de 16 de maig prop passat no dóna resposta a cap ni una de les al·legacions presentades per ARCA. Consideram això un despropòsit i que això invalida tot el procediment per elaborar i aprovar el decret que ha de regular l'impost turístic. 

Per tant exigim que la Conselleria d'Hisenda que doni resposta a les nostres al·legacions, presentades dies abans d'aquest informe.