2 de maig 2016

Al·legacions contra la destrucció de sa Feixina

A LA JUNTA DE GOVERN DE L'AJUNTAMENT DE PALMA

(Nom i dos llinatges) ______________________________ DNI ________________ veí/na de (municipi) ____________________, amb domicili a fi de notificacions a (Carrer, número, pis)__________________________________________________ ___
(Població/municipi) ____________________________ CP__________
EXPÒS:
Que, en temps i forma, PRESENT ESCRIT D'AL·LEGACIONS contra l'Acord de 13 d'abril de 2016 (BOIB núm 49, de 10 d’abril) sobre el projecte i plec de clàusules administratives particulars per a la contractació de les obres del Project de demolició del monument al creuer Baleares a la Feixina i la pavimentació de l’espai lliure resultant.

AL·LEGACIONS
 1. El Monument va ser adaptat a la Llei de memòria Històrica l’any 2010 governant Aina Calvo essent regidora de Cultura Nanda Ramón i per unanimitat de tots els partits representats a Cort, tant d’esquerres com de dretes. Destruir la unanimitat política, com es pretén ara, és una passa enrere en la convivència democràtica.
 2. L’any 2010 Palma invertí uns 40.000 € en adaptar el monument , per tant, ara si aquest es destruís, també implicaria la destrucció inútil d’aquella inversió econòmica.
 3. Que no està justificat gastar més de 150.000€ perquè els informes utilitzats o estan obsolets o no són aplicables per justificar la destrucció del monument.
 4. L’informe jurídic de la Dra. Capellà i el Dr. Colom, ja va ser conegut per l'Ajuntament el 2009 i l'Ajuntament va argumentar el Decret 989 d'1 de febrer de 2010 d'acord amb l'Informe jurídic de la Dra. Ballester i del Dr. Trias, exclòs de la documentació de l'expedient de forma improcedent, completíssim informe que va concloure que l'adaptació del monument a la Llei de Memòria Històrica era i és compatible amb la conservació del Monument arquitectònic i escultòric. Consideram que actualment el Monument està adaptat a la Llei 52/2007 i per tant és INJUSTIFICABLE I INNECESSÀRIA l'obra de destrucció (enderrocament) projectada, contrària a l'article 22 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
 5. Que l’informe de l’arqueòloga reconeix que el monument ja no té vestigis franquistes. I essent aquest document el que vol justificar la demolició, legalment no ho pot sustentar.
 6. Que l’autor del monument, Francisco Roca Simó és un dels més importants arquitectes de Mallorca a nivell internacional, per l’impacte de la seva obra i la seva evolució a la ciutat de Palma. Destruir una obra pòstuma de l’autor demostra menyspreu pel patrimoni de Ciutat. A més, va ser també pagat amb donacions de veïnats i forma part del patrimoni municipal.
 7. Que patrimoni és molt més que allò que està catalogat , d'acord amb l'art. 1.2 de la Llei balear 12/1998, de 21 de desembre. Per aquest motiu els partits que integren l’equip de govern varen defensar Can Bibiloni, que no gaudia de cap categoria de protecció ja que el Consell li va negar, igual que ho ha fet ara amb el monument de sa Feixina, al meu criteri equivocadament. A més a més, aquest criteri del Consell està pendent de revisió administrativa, per nul·litat de ple dret i perquè ha sorgit un document nou: l'Informe de 5 de febrer de 2016, d'ICOMOS Espanya.
 8. Les persones que defensam el manteniment del Monument, igual que fa ARCA, ens declaram fermes defensores de la democràcia i en contra de qualsevol moviment totalitari o feixista, uns principis intolerables per nosaltres. Per tant afirmar que el Monument de sa Feixina és feixista i per això pretendre destruir-lo és insultar a qui ho defensem i en el fons aconsegueix crear enfrontaments i divisions.
 9. Que als programes electorals per Palma cap de les tres candidatures PSOE, MES i Som Palma, deien absolutament res de sa Feixina. Per tant és percebut com un abús de poder pretendre la seva destrucció i negar-se fins i tot a una consulta popular, aspecte que sí estava als programes electorals
 10. Que al seu acord de govern es parla de “Desmuntar i retirar”, en cap moment destruir, i quan un escriu desmuntar i retirar demostra una voluntat de conservar i potser ubicar a un altre lloc i així ho varen dir públicament i està la hemeroteques.. Si el monument no es pot desmuntar, aquest fet ha d’anar a favor de la conservació, mai pot ser un argument pe a la destrucció
 11. Que destruir el monument de sa Feixina és una despesa injustificada i un malbaratament dels doblers públics. I que el resultat, una explanada no aporta res interessant a la ciutat. Sa Feixina amb el monument alberga Fires sense problema.
 12. Que tenim el dret a conservar els records de la petjada de la història i aquest monument és una fita ciutadana que la majoria immensa de la ciutadania considera desproveïda de ideologia
 13. Que a una enquesta publicada a un diari local es demostrava que el 85% de la ciutadania està a favor de mantenir el monument. Per tant avençar cap a la seva destrucció trasllada la sensació que l’equip de govern imposa uns criteris ideològics amb molt poc tarannà democràtic.
 14. Que no poden destruir patrimoni per ideologia, perquè això ho fan els bàrbars.
 15. Que és l'únic Monument Art-déco que tenim a Palma i a més de lo dit fins ara, per això i per l’autoria de Roca Simó, s’ha de conservar.
 16. Que el rastre de la història amb episodis bons i episodis dolents serveix per explicar aquesta a les generacions futures i per no caure en els mateixos errors.
 17. Perquè una destrucció patrimonial no té tornada enrere. I ja ho va escriure i dibuixar Goya: Els que destrueixen patrimoni “No saben el que fan”.
 18. Perquè s’han emès nombrosos informes a favor de la conservació del monument de sa Feixina tal com coneix l'Ajuntament (Informes del Dr. Deyá Bauzá, del Dr. Morata Socias, de la Dra. Castaldo, de l'Arquitecte Pere Nicolau, d'ICOMOS Espanya, entre d'altres) i s’han manifestat públicament multitud d’opinions en el mateix sentit de conservació. Pregam que atenguin aquests arguments i que apliquin una llei no escrita en matèria de `protecció del patrimoni: “En cas de dubte, conservin”. Malgrat per jo no hi ha dubte dels valors patrimonials, dins el cap de qui governa, com a mínim hi ha de ver dubtes; per tant CONSERVIN.
En virtut de tots les AL·LEGACIONS precedents DEMAN que s'ADMETIN, S'ESTUDIÏN i en conseqüència s'ANUL·LI i ARXIVI DEFINITIVAMENT el Projecte per demolir el Monument de Sa Feixina i la Proposta de contractació annexa.

SIGNAT:_______________

Palma, __________ (data)

Podeu descàrregar el següent formulari i presentar-lo signat a qualsevol oficina municipal fins a dia 5 de maig: