3 de gen. 2012

Preocupació a ARCA per l'orientació de l’Avantprojecte de Llei del Turisme

De d’ARCA hem presentat al•legacions a l’avantprojecte de Llei del Turisme de les Illes Balears.

Les nostres AL•LEGACIONS s’han d’entendre com un esforç des de la nostra Associació i des de la vessant de la protecció del patrimoni cultural per revaloritzar tot el patrimoni cultural balear com a un motor més de l’economia i, en particular, de la diversificació turística.

A tot el text de proposta de llei, en cap moment es considera que el Patrimoni Cultural (Històric, Etnológic, arquitectònic...) i, per suposat, el Patrimoni Natural, hagin de ser la locomotora i l’atractiu pel turisme i per tant la seva preservació, conservació i manteniment, una prioritat. Aquest criteri el trobam a faltar amb tot el seu pes en aquest Avantprojecte i això la fa insuficient per al futur econòmic real de les Illes Balears, si no perillosa.

ARCA percep que hi ha errors d’estratègia i actuacions permeses o facilitades per aquest Avantprojecte, que serien contraproduents per al futur turístic, i per tant econòmic de les Illes Balears.

La paraula Patrimoni no apareix en cap moment

En cap moment al text de l’avantprojecte es citen les paraules “Patrimoni” ni tan sols “Paisatge”. En cap moment s’adverteix i es prenen mesures per evitar la pèrdua de personalitat del nostre entorn, que és allò que ens fa únics i atractius i per tant competitius.

Tan sols s’utilitza l’eufemisme “Recursos Turístics” on hen de suposar que estan implícits els valors patrimonials i naturals. Aquest eufemisme no només no és suficient sinó que amaga una subordinació del nostre Patrimoni als interessos de la indústria turística, no sempre coincidents amb els interessos generals,.

Afavoreixen noves empreses sense criteris conservadors.

És negatiu tot allò que amb l’excusa d’afavorir l’instal.lació d’empreses turístiques, posi en perill el Patrimoni Cultrural, històric i etnològic o el paisatge natural  que fins ara hem aconseguit mantenir. Sense dubta és negatiu pel propi turisme i el futur econòmic de la nostra terra.

Per això i per altres motius són especialment preocupants els següents paràgrafs:

1.“En lo que se refiere a los establecimientos de alojamiento de turismo rural …… se permiten este tipo de establecimientos en cualquier clase de suelo rústico con independencia de su grado de protección sin que sea necesaria la declaración de interés general.”

A criteri d’ARCA, la supressió de d’interès general no altera en res les condicions de conservació i intervenció dels béns integrants del patrimoni històric i posa en greu perill aquells elements que hagin passat per alt a la hora de elaborar els catàlegs d’elements protegits.  I això no afavoreix la seguretat jurídica, ara tan predicada.

2-Cuando por la singularidad, importancia y significación de un proyecto de arquitectura o ingeniería elaborado por arquitectos, ingenieros o artistas de afamado renombre y prestigio internacional, resultase un marcado interés y una notoria conveniencia por el atractivo que pueda suponer para la isla en que estuviese proyectado, el Consejo de Gobierno de las Illes Balears previo expediente motivado podrá dispensar a dicho proyecto del cumplimiento de cualesquiera de los parámetros que les fueran de aplicación.

Segons ARCA, es permetria una “dispensa normativa” que ataca els més elementals principis generals del dret: la generalitat de la llei, la igualtat i la no discriminació. A més no garanteix en realitat un llegat patrimonial. Basta veure la oposició que ha suscitat antre els professionals del sector.

Noves propostes que plantejam des d’ARCA

A)     Flexibilitzar el codi tècnic de l’edificació per a edificacions anteriors a 1950 de manera que se garanteixi la conservació dels mètodes i materials constructius i en conseqüència l’autenticitat de l’espai, lloc o edifici, sense merma de la seguretat per a les persones.

B)     Facilitar i promoure projectes d’adaptació per a visites de caràcter patrimonial dels espais, llocs o edificis abandonats i tal vegada sotmesos a perill d’especulacions futures. Per exemple el Fortí de Illetes i el Fortí de na Baiana.

C)     Considerar que el paisatge rural producte de l’atenció dels petits productors agrícoles, molts d’aquests, particulars sense un interès comercial,  mereixen la cura de les Administracions turístiques. Per exemple, quantes vegades no s’ha posar en relleu que els camps d’ametlers florits (Santa Agnès de Corona, Raiguer de Mallorca) són un reclam i un atractiu turístic de primer ordre. De qui depenen? Probablement amb la llei amb la mà, un propietari podria arrabassar-los tots i encara tendria ajudes o facilitats per transformar la finca rústica en un altre tipus d’explotació o fins i tot en alguna construcció…potser fins i tot propiciada per la literalitat de l’Avantprojecte! Cal considerar una aplicació de les experiències de “custòdia del territori” fetes en el marc de la política agrària comuna a experiències semblants en la “custòdia del patrimoni cultural”.

Necessitat de consens. No es pot imposar


ARCA considera que s’ha de reflexionar, a propòsit d’aquest Avantprojecte per adoptar les grans decisions de govern per consens de forma que pugui tota la societat sentir-se implicada en el programa de govern (ara que corren uns temps que més que mai es necessitat unitat d’acció i reforçar els lligams entre tota la societat).

En resum

Si volem que el turisme es reguli perquè tengui futur, posem la protecció del Patrimoni en la seva locomotora. Però tot, des del més senzill fins al més monumental i per suposat el natural; ambdós són cares d’una mateixa moneda.