28 de nov. 2011

ARCA veu amb preocupació com es duen a terme les obres de restauració de Planícia

ARCA vol expressar la seva preocupació per la forma en la qual s’està procedint a l’hora de restaurar les cases de la finca pública de Planícia (Banyalbufar).

Des de fa una sèrie de mesos s’estan substituint les cobertes deteriorades de les cases de la possessió. El material d’obra (bigues de fusta, teules àrabs,...) i els enderrocs no s’estan reutilitzant correctament, i romanen sobre l’era que hi ha davant les cases de Planícia.

ARCA creu que s’hauria d’avaluar millor el material d’obra que és reutilitzable i en cap cas, aquest material s’ha de depositar damunt un element etnològic, com és una era. Com es veu a la imatge, les marques mostren com vehicles de tracció a motor travessen l’era i descarreguen els materials a sobre.

La finca pública de Planícia és un espai obert al públic, que ens aquests moments dóna una mala imatge entre els seus visitants, degut a la forma amb la qual s’està procedint el procés de restauració. Com a element històric, cal recuperar o reciclar els materials d’obra que siguin possibles, perquè una intervenció massa moderna alteraria la imatge del conjunt. Des del punt de vista mediambiental, creim que els enderrocs s’han emmagatzemar en dèposits adeqüats, degut a que ens trobem en un espai de gran valor natural i paisatgístic.

ARCA ha demanat al conseller d’Agricultura, medi ambient i territori, el Sr. Gabriel Company:

1. Aprofitar i reutilitzar en la mesura que sigui possible els mateials d’obra (bigues de fusta, teules àrabs,...) que s’han retirat de les cobertes de les cases de possessió de la finca pública de Planícia.

2. Retirar els materials d’obra i enderrocs que hi ha escampats sobre l’era situada davant les cases de Planícia, perquè aquest element etnològic no es faci malbé.

3. Depositar els enderrocs dins cubiculs apropiats, per tal de no alterar la bellesa natural del paratge.