2 de nov. 2011

ARCA demana a l’Ajuntament de Palma que actui sobre els propietaris de Son Puig pel seu menyspreu al patrimoni del casal de la Vileta.

Son Puig està inclòs al Catàleg de protecció d’edificis i elements d’interès històric, arquitectònic i paisatgístic de Palma i el propietari té l’obligació de conservar-ho

L’estat de conservació l’any 2004 era bó. ARCA té fotografies que ho demostren. Ara l’estat és lamentable.

Son Puig és un gran casal ubicat a un turonet de la Vileta. Data de 1845, però part està construït sobre l’antiga possessió.

Els actuals propietaris de Son Puig han deixat degradar l’immoble perquè els seus plans de fer negoci transformant un Bé Catalogat no han anat endavant. El criteri acurat de la Comissió de Centre Històric i Catàleg de l’Ajuntament de Palma va impedir, encertadament, ja fa més de quatre anys el projecte de instal•lació de la seu de RTVM a Son Puig, ja que el projecte destruïa l’entorn immediat i alterava els volums constructius i la imatge global del casal, fets pels que precisament estava catalogada.

Qui és propietari d’un bé catalogat té una sèrie d’obligacions. La Llei de Patrimoni Històric de les Illes Balears 12/1998 diu clarament:
Article 26. Deure de conservació.
Els propietaris, titulars de drets o simples posseïdors de béns d’interès
cultural o catalogats tenen el deure de conservar-los, mantenir-los i custodiar-los de tal manera que se’n garanteixi la salvaguarda dels valors. L’ús a què es destinin aquests béns ha de garantir-ne la conservació.

L'empresa propietària de Son Puig quan va comprar el casal tenia l'obligació de complir amb la normativa i legislació vigent i per força havia de conèixer que adquiria un element de la història de Palma amb obligacions de conservació.

Per tant i tenint en compte les argumentacions anteriors ARCA vol fer dues propostes al respecte de Son Puig:

1.     Que l’Ajuntament, ordeni a la propietat de Son Puig l’execució dels treballs necessaris per recuperar el bon estat de conservació en que varen trobar l’edifici i l’entorn quan el varen comprar. I si en un termini breu de temps no ho fan, demanam que l’Ajuntament executi els treballs repercutint els costos a l'empresa propietària, tal com diu la Llei de Pastrimoni Històric al seu article 27.
2.     En quant a la sentència on es dicta indemnitzar amb 7,7 milions dels doblers  públics a l’empresa propietària de Son Puig, ARCA vol apuntar que l’esmentada empresa tenia el deure de conèixer  l’estat urbanístic de l’immoble i parcel.la de Son Puig quan la va adquirir. Per tant signar un contracte on sembla s’esperaven decisions “d’urbanisme a la carta” és inacceptable que ho fes l’administració de llavors, però també  l’empresa que s’havia de beneficiar de les mesures que no sortiren endavant.

A la fitxa de catàleg de Son Puig figura el bon estat de conservació de l'estructura i de la finca en general. ARCA té fotografies de 2004 on es veu el bon estat del conjunt. Basta comparar amb les actuals per veure que l’immoble ha estat víctima de vandalisme i degradació i que la propietat no ho ha evitat com era la seva obligació.

ARCA demana que s’actui immediatament per conservar Son Puig pels seus valors patrimonials.