15 de març 2010

ARCA demana la paralització del futur polígon de Ses Roquisses pel seu alt valor paisatgístic, històric i etnològic

ARCA ha pogut tenir coneixement de la projecció d’una àrea de serveis a l’exterior del nucli de Cala d’Or (Santanyí), a un indret anomenat SES ROQUISSES.

A dia d’avui tota aquesta zona presenta una extensió de 17 hectàrees amb un valor paisatgístic i patrimonial excepcional, que confronta amb el nucli urbà de Cala d’Or. Delimita per una part pel camí de na Burguera, també per la carretera que circula al nord del nucli de Cala d'Or i per la carretera de Portopetro.

Aquest sector es troba dins l'Àrea de Reconversió Territorial de Cala d'Or i segons el Pla Territorial de Mallorca diu que les "Àrees de Reconversió Territorial diferides són les que per al seu desenvolupament i execució necessiten incorporar-se prèviament al planejament general en el moment de la seva adaptació completa al Pla Territorial de Mallorca".

En aquest moment s’estan adaptant les normes subsidiàries al Pla Territorial de Mallorca, llavors abans que succeeixi, creim que s’ha de tenir en compte la valoració que dicta el propi Pla Territorial de Mallorca, que classifica tot l'entorn amb un valor paisatgístic molt alt o extraordinàr. De fer-se el polígon industrial perdrà tots aquests valors, a part que suposarà la degradació de la zona turística de Cala d'Or.

Criem que abans de tot també s’ha d’avaluar la riquesa patrimonial que hi ha dins l’àrea de ses Roquisses. En primer lloc hi ha unes restes arqueològiques importants, les quals apareixen tant a un invetari de les normes subsidiàries de l'Ajuntament de Santanyí de l’any 1985 i a un inventari del Consell de Mallorca. El nom del Jaciment és el de s'Antigor de ses Roquisses (a l'inventari de l'Ajuntament de Santanyí apareix com sa Punta, s'Antigor de ses Roquisses). El jaciment arqueològic presenta restes del període taliòtic. Per altra banda, en aquest indrét hi ha molts d'elements etnològics, en concret 5 barraques de roter, una d’elles era habitable, també hi ha un claper amb una barraca de curucull, amb unes dimensions de 16 metres de llarg i 7 metres a la part més ampla. A més es troben dos aljubs i cisternes i tot un seguit de parets seques.

Hem demanat al Consell de Mallorca i a l’Ajuntament de Santanyí el següent:

1. La revisió i paralització de l’adaptació de les normes subsidiàries al Pla Territorial de Mallorca, per tal que la zona de SES ROQUISSES amb un alt valor paisatgístic i patrimonial acabi sota la construcció d’un polígon industrial.

2. Inventariar i catalogar els elements patrimonials que hi ha en aquest indret, per evitar que siguin destruïts en qualsevol futura acció antròpica.

3. Que es tengui informada a aquesta entitat de qualsevol acció que es dugui a terme en aquesta àrea.


diariodemallorca.es 16-3-2010 Arca rechaza la proyectada área de servicios en ses Roquisses