10 de febr. 2010

ARCA demana la substitució d'unes finestres, per unes altres que s'ajustin a l'estil històric de l'edifici

ARCA ha pogut tenir coneixement personal de les obres que es duen a terme a l’immoble situat al carrer Pelleteria, 15, de Ciutat, cantonada amb el carrer Seminari.

Aquest immoble rep el nom de Can Font de Sineu o Can Beltran i rep un grau de protecció B segons la fitxa 08/17 del Catàleg de protecció d’edificis i elements d’interès històric, artístic, arquitectònic i paisatgístic de Palma. A més hem de tenir en compte el caràcter històric d’aquest edifici, documentat a l’any 1576.

Durant els darrers dies s’han dut a terme unes obres de reforma en diferents portes i finestres dels carres Pelleteria i Seminari. Considerem que el material utilitzat pel tancament d’aquests vans no és l’apropiat per a l’estètica i imatge d’aquest edifici històric. A dia d’avui, ja s’han instal·lat un total de 8 marcs nous de finestres, 2 al carrer Pelleteria i 6 al carrer Seminari, sense respectar la utilització de materials tradicionals, que vagin en consonància amb l’estil arquitectònic sobre l’edifici que es treballa.

Hem demanat a l’Ajuntament de Palma i al Consell de Mallorca:

Que un tècnic es desplaci a aquest immoble per supervisar el grau de les obres que s’estan duent a terme i comprovar si aquestes s’ajusten al que va demanar inicialment el propietari davant la Comissió de Centre Històric i Catàleg i la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric.
També hem demanat la retirada immediata d’aquestes finestres que vulneren la imatge d’aquest edifici històric i que segurament no s’ajusten al marc de la llei.

Cap comentari: