12 de maig 2009

Roda de premsa en favor la protecció de l'antiga caserna de la Colònia de Sant Jordi

El Consell de Mallorca reconeix els valors patrimonials de l’edifici de l’antic Quarter de Carabiners de Sa Colònia de Sant Jordi i insta a l’Ajuntament a incloure-lo al Catàleg de bens immobles protegits.

ARCA considera que aquesta és una bona notícia. Seria política i èticament inacceptable que el Batle de ses Salines i el seu equip de govern desoïssin la recomanació del Consell de Mallorca, malgrat fins a dia d’avui la seva insensibilitat cap al patrimoni que representa tenir un Quarter de l’any 1919 molt ben conservat, ha estat absoluta.
No obstant aquesta mesura no garanteix definitivament la supervivència de l’edifici ja que la llei no recull l’obligatorietat d’acatar les ordres del Consellde Mallorca. A Arca ens hagués agradat que el Consell directament catalogués l’immoble perquè té entitat suficient com a bé patrimonial de Mallorca.

ARCA ha advertit al batlle de ses Salines que cometria un delicte contra el Patrimoni si destruís el Quarter.
Batlle està informat dels valors patrimonials de l’immoble directament per ARCA i per quatre informes tècnics que li hem fet arribar ja fa dies. La llei i la jurisprudència és molt clara al respecte.
La sentencia del Tribunal Constitucional 181/1998, DE 17 DE SEPTIEMBRE (CASO CAN PARTIT EIVISSA) estableix que la provocació de danys a qualsevol bé del patrimoni històric, malgrat no estiguin catalogats, és un delicte tipificat al nostre Codi Penal, delicte que afecta tant als subjectes que han comés el fet, com a qui tenint autoritat ho han permès.
El delicte seria contra el Patrimoni Històric recollit al Codi Penal i castigat amb una pena d’un a tres anys de presó i multa

Resum dels quatre informes elaborats a petició d’ARCA per tècnics independents i que avalen els valors patrimonials de l’antic Quarter de Carabiners i a més aporten idees i solucions

Pere Ferrer. Historiador expert en l’estudi del contraban
El quarter de la Colònia de Sant Jordi fou projectat el 1919 en els terrenys de la finca de sa Vall, que havia estat adquirida aquell mateix any per l’industrial contrabandista Joan March Ordinas. La guarnició destinada a aquest nou quarter tenia com a missió principal la repressió del contraban que es realitzava a les costes en aquesta zona marítima (acabant sent també còmplices) . Per no perdre part del nostre patrimoni i de la nostra memòria, crec que és necessari conservar aquest edifici representatiu d’un temps i d’una època de privacions i misèria, en què el contraban fou un mitjà de subsistència d’una part important de la població mallorquina.

Cristòfol-Miquel Sbert Barceló. Doctor en Ciències Econòmiques i en Història, estudiós del tema del contraban i de la guerra civil a la zona L’edifici dels anys vint, segurament el darrer dels pocs construïts a Mallorca que queda –la majoria s’instal.laven a cases llogades- servia per allotjar els carrabiners i les seves famílies, la majoria dels quals provenien de la Península. Està situat a sa Colònia al lloc idoni en vistes i a prop de la mar. Pel que fa al seu valor arquitectònic, igual que d’una barraca de roter no esperam que estigui firmada per l’arquitecte Bennàzar, també en aquest cas ens hem de conformar amb el seu valor ètnic i històric. Que no és poc. S’ha de conservar per respecte a la nostra història i per estètica : sa Colònia ha passat en menys de cinquanta ha ser un poble de pescadors amb comptats habitatges a una zona turística de múltiples edificacions bastant homogènies. El contrast que ofereix el poder veure aquest sobri, auster edifici dels anys vint-trenta és un regal als ulls i a l’esperit.

Jaume Andreu Galmés, profesor d’Història de l’Art de la UIB. L’edifici de l’antic Quarter de la Colònia de Sant Jordi és digne de ser preservat i protegit com a element del nostre Patrimoni Cultural, ja que reuneix tota una sèrie de valors El Quarter de Sant Jordi, a part de quedar ubicat a la vorera de mar, queda integrat dins la zarza urbana del nucli antic de la Colònia creada a la segona meitat del segle XX com a nucli mariner i de pagesos. És un edifici únic en el nucli i un dels més antics. Per les seves característiques tipològiques i constructives es pot considerar un dels Quarters més representatius i de majors dimensions dels que es feren per al dit cos de carrabiners, juntament amb el de Cosconar, En conclusió, pels seus valors històric, urbanístic i arquitectònic, consider que l’edifici és digne de ser protegit i preservat. Ho ha de ser no sols com a edifici emblemàtic per a la historia de la Colònia de Sant Jordi i com a fita patrimonial del nucli urbà, si no també com a exemple molt representatiu i quasi únic dels quarters que en el seu moment s’aixecaren perls carrabiners a Mallorca.

Antoni Sbert Casasayas, arquitecte. És expert en planejament urbá i en patrimoni. Resum el seu parer en 5 punts:
1. L’edifici és dels més antics existents al nucli de sa Colònia. Ha estat un edifici públic i una fita o referència urbana. L’edifici fou l’antic quarter de carrabiners i posteriorment de la guàrdia civil i forma part important de la història de sa Colònia. Només per aquesta raó ja valdria la pena conservar–lo.
2. L’edifici és un contenidor senzill i sobri, sense cap concessió monumentalista que, tot i essent típic de certes tipologies quartereres, s’aproxima bastant, en la seva imatge exterior, a les tipologies populars d’habitatge mallorquines. Tot i la seva humilitat, s’ha de dir que no es troben molts edificis a sa Colònia que l’igualin en valor arquitectònic i ambiental.
3. La situació de fora d’ordenació en què la vigent ordenació urbanística deixa l’edifici, no seria, de cap manera, obstacle per a la seva conservació. No hi ha necessitats reals de trànsit que obliguin a l’obertura rodada completa del vial. La seva situació d’invasió parcial de l’alineació del vial pot esdevenir més una singularitat positiva que no un defecte.
4. Per tant, entenc que es desitjable i perfectament possible un ajust del planejament urbanístic amb una nova ordenació que permeti un encaix acceptable de l’edificació, com a mínim per possibilitar la seva conservació, encara que sembla molt adient també la seva catalogació i el seu destí a equipament públic.

En resum:
El Quarter de Carabiners és un capital important per la Colònia de Sant Jordi. Fins ara totes les decisions que han pres els polítics locals han estat equivocades. A partir d’ara el camí és clar: 1. Protegir 2. Modificació del conveni amb el ministeri i estudi de detall de les normes subsidiàries. 3. Rehabilitació i usos públics de l’immoble