5 de juny 2014

ARCA denúncia el soterrament d'un forn de calç catalogat en el trancurs d'unes obres

Foto: Michel's.
ARCA ha pogut tenir coneixement de les obres d'asfaltament del camí de Cala Egos, que condueix fins a la urbanització de l'Almudaina II. Durant el transcurs d'aquestes obres un forn de calç catalogat per l'Ajuntament d'Andratx (EE 155) ha estat mig soterrat pels enderrocs de l'obra.

ARCA ha realitzat vàries denúncies a l'Ajuntament d'Andratx

ARCA ja ha denunciat en reiterades ocasions que aquest forn de calç presenta bruticia a l'interior, primer al maig de 2011 i una segona vegada, a l'abril de 2014, sense que l'Ajuntament d'Andratx hagi actuat al respecte, fins al moment.

ARCA demana sancions per als infractors

En aquests moments, la situació és molt més greu, perquè s'ha atemptat indiscriminadament contra un bé catalogat, el que pot provocar danys irreversibles. Segons l'article 101 de la Llei de Patrimoni Històric de les Illes Balears 12/1998 reconeix aquesta actuació com a una infracció molt greu, llavors l'administració cal que actui amb els mecanismes legals contra els responsables que han fet malbé a un bé catalogat.

ARCA vol recordar una vegada més, que la fitxa del catàleg muncipal (EE 155 i EE 156) parla d'un grau de proteció integral i també en l'apartat intervencions, especifica que cal netejar l'interior de bruticia que s'acumula, degut a que s'ha utilitzat com a femer. També recordar que cal consolidar les parets, perquè aquestes no acabin enderrocan-se.

ARCA s'ha adreçat al Consell de Mallorca i Ajuntament d'Andratx

Foto: Michel's.
ARCA ha demanat al Consell de Mallorca i a l'Ajuntament d'Andratx que un tècnic es desplaci fins al camí de Cala Egos i avalui el dany provocat al forn de calç catalogat (EE 155).

També ha instat perquè l'administració actui amb els mecanismes legals per sancionar als responsables d'aquesta infracció, considerada molt greu segons l'article 101 de la Llei de Patrimoni Històric de les Illes Balears 12/1998.


Per últim, també hem demanat la netaja dels forns de calç catalogats EE 155 i EE 156 i el restabliment de les seves estructures