12 de març 2012

ARCA demana la restauració de la porta del bosc de Bellver

ARCA vol fer constància del mal estat en la qual es troba la porta que dóna accés al bosc de Bellver, situada al carrer de la Drecera s/n (El Terreno).

Des de fa uns dies hem pogut saber que hi hagut un desprendiment d’un troç de la cornisa d’aquesta porta, el que comporta un perill per als vianants a l’hora d’accedir a aquest bosc públic de Bellver.

Cal recordar que tant aquesta porta, com la del carrer del Polvorí, presenten fitxa del Catàleg de protecció d’edificis i elements d’interès històric, artístic, arquitectònic i paisatgístic de Palma, el qual recorda que és un monument d’estil historicista clàssic de finals del segle XIX.

La fitxa del catàleg fa les següents prescripcions “Conservar façana: Cal matenir la composició del portal; la forma i la distribució de les obertures i la reixa de ferro decorat. S’ha d’eliminar el senyal de trànsit,...  Conservar cobertes: Cal mantenir-hi l’entaulament amb l’escut reial al damunt”.

Creim que en aquest moment s’hauria de fer valer les prescripcions que marca la fitxa de catàleg i la llei de patrimoni històric de les Illes Balears 12/1998. L’Ajuntament de Palma té l’obligació de restaurar aquest element catalogat que presenta importants danys estructurals, cal que conservi la reixa de ferro en un mal estat de conservació i que retiri el senyal de trànsit.

Així li hem fet saber i li hem demanat un projecte de restauració i recuperació de la porta d’accés al bosc de Bellver, situada al carrer de la Drecera s/n (El Terreno), per tal que aquesta recuperi una presència notable. També, hem volgut que es tengui en compte l’estat de conservació de la reixa de ferro i que es retiri el senyal de trànsit.