19 de jul. 2022

El Monestir de ses Jerònimes és una baula de la cadena de "convents tancats" que poden venir després.

TOTS ELS MONESTIRS HAN DE TROBAR LA MANERA DE ROMANDRE AMB ELS SEUS VALORS PATRIMONIALS, BEN CONSERVATS I AMB INTERACCIÓ COMUNITAT RELIGIOSA – CIUTADANIA, SI ÉS POSSIBLE. A HORES D’ARA SENSE AQUESTA INTERACCIÓ NO ES PODEN MANTENIR

 

Entenem per interacció amb la ciutadania també, evidentment, a la seva representació institucional. Obviament les intitucions s’han d’implicar ajudar i controlar la preservació i els usos adients.

QUINS USOS PODEN TENIR ELS CONVENTS I CONCRETAMENT EL DE SANTA ELISABET O SES JERÒNIMES?

AQUELLS QUE NO ALTERIN NI DESTRUEIXIN LES SEVES CARACTERÍSTIQUES ESTRUCTURALS QUE CONSERVIN ELS VALORS HISTÒRICS I ARQUITECTÒNICS I ARTÍSTICS (S'HA DE RECORDAR QUE MOLTS, COM SANT JERONI, TENEN OBRES D'ART, MOBILIARI I ARXIUS IMPRESSIONANTS PER A LA NOSTRA HISTÒRIA) I QUE PERMETIN ENTENDRE ELS USOS DEL PASSAT I JUSTIFIQUEN I ANIMEN A SER VISITATS I MUSEALITZATS

Avui per avui veim inviable la seva transformació en una residència de la tercera edat ni de joves, ni hotel, ni res similar. S’haurà d’estudiar, donada la realitat de manca de vocacions religioses, poder utilitzar alguns espais vinculats amb l’exterior o altres menys importants i més transformats, com ara el que va ser un temps biblioteca, per alguna activitat inocua. També hauria de poder ser visitat i rendabilitzar alguna activitat cultural. Qualsevol idea es pot estudiar sempre que no impliqui destrucció del conjunt monumental que hi ha.

 

DAVANT LA SENTÈNCIA SOBRE LA PROPIETAT DEL MONESTIR DE SES JERÒNIMES (SANTA ELISABET) DEMANAM QUE ES CONSERVI EL MONESTIR, AMB USOS ADEQUATS I TORNIN TAN AVIAT COM ES PUGUIN LES PECES TRASLLADADES i l'ARXIU PROPI DEL MONESTIR

La Sentència de 30 de juny de 2022, dictada per la Magistrada de Primera Instància (Civil) núm. 9 de Palma declara amb rotunditat i profusió d’arguments la propietat del Monestir, església i annexos a favor de la Comunitat de Religioses Jerònimes (del Monestir de Santa Elisabet, directament dependent de la Santa Seu).

Manifestam l'esperança de que ja estiguem a prop del final del túnel. El Monestir tancat, con ha estat durant tots aquests darrers anys, no és el que es necessita. Es necessita unir forces i que el més aviat possible es doni vida a l’espai i hi tornin tan aviat com es pugui, les peces artístiques traslladades així com l’arxiu.

No oblidem que la fitxa de protecció parla de que continent i contingut és indissoluble.

En qualsevol cas,

ARCA demana que sigui quina sigui la propietat (i en vista que poden continuar els recursos judicials), es cerquin i proposin usos viables al Monestir i amb la col·laboració pública i d’acord amb la Declaració de BIC es fixi un programa de conservació del Monestir que permeti el seu manteniment amb seguretat per a tota la Ciutat, tal i com ha estat durant més de 500 anys de les Monges Jerònimes com a destaca la Sentència (de Primera Instància).

ARCA s’alegra que hi torni a haver activitat al Monestir i a l’església. Esperam que el dia rere permeti veure que hi ha possibilitats de mantenir actiu el Monestir, és a dir, de conservar-lo i de dur-hi les obres artístiques i l’arxiu que havien les Monges Jerònimes traslladat a Sant Bartomeu d’Inca i que ara no resideixen al Monestir. I si això continua així, demanam a les Monges Jerònimes que amb col·laboració pública o privada inicïin un Projecte de Conservació com el que es preveu a la Declaració.

Coneixem les enormes dificultats que tenen aquestes Ordres i aquestes Comunitats Religioses donada l’edat dels seus membres. Per tant, més enllà de la qüestió dominical, per a la societat mallorquina allò que és important és com se conservarà aquest conjunt monumental tan gran com és el Convent de Santa Elisabet, l’església i els annexos que, al cap i a la fi, és un llegat patrimonial de tota Mallorca.


ANNEX:

DADES D’INTERÈS

El Monestir de Santa Elisabet (Monges Jerònimes, o de Sant Jeroni) i l'església d'aquest, així com l’arxiu i el mobiliari vinculat, al carrer de la Porta del Mar, 1 (i Plaça Porta del Camp) configura un dels patrimonis monumentals més importants de Palma: tant per la seva arquitectura conventual, com per la història del Monestir des del s. XV almenys està documentada així com per la seva importància artística.

A més a més, s’hi ha d’incloure el mobiliari de primer, obres d’art i l’arxiu conventual que són béns mobles vinculats al Monestir.

Aquest Monestir compta amb la Declaració de Bé d’Interès Cultural del Ple del Consell de Mallorca de 15 de novembre de 2004 (BOIB 8-2-2005) i Declaració ampliatòria per l’Arxiu Conventual de 8 d’octubre de 2015 (BOIB 26-11-2015).

Així mateix compta amb la Fitxa de Catàleg 09/22, grau de protecció A1 del Catàleg Municipal.

La Declaració de BIC del Consell de Mallorca exigia ja el 2004:

Si s’haguessin d’assenyalar prioritats a l’hora de les intervencions caldria

dir el següent:

a)Donada la complexitat del conjunt, el que primer caldria és un adequat

estudi i diagnòstic de l’estat actual del conjunt, així com un aixecament planimètric del mateix. No es pot oblidar en aquest sentit l’aspecte arqueològic.

b)Cabria pensar en la possibilitat d’elaborar un pla de manteniment, de

manera que existissin uns controls sobre l’estat de conservació dels elements.

c)A més a més del manteniment del conjunt, actualment si s’haguessin

d’assenyalar les intervencions que semblen més urgents es podria citar la reparació d’algunes patologies puntuals però d’elevada intensitat, com són els efectes de les filtracions a la sala adjacent al claustre citada, o una humitat recent provinent de l’aljub. També sembla necessari un manteniment de les cobertes, així com procedir a impermeabilitzar les estances que encara no hi estiguin.

d)Com en tot monument, capítol específic requereix el tema de les instal·lacions, tant les instal·lacions en façanes, que s’hauran de tendir a suprimir,

com la revisió i actualització si és el cas de les instal·lacions interiors.

A l’apartat 2. Protecció i directrius d’intervenció de la fitxa corresponent

del Catàleg de Protecció d’edificis i Elements d’interès Històric, Artístic,

Arquitectònic i Paisatgístic de Palma ja figuren les principals directrius d’intervenció, dirigides, com no podia ésser d’altra manera, a la conservació del conjunt.

Els usos assignats són d’equipament Assistencial.