11 de febr. 2019

Assemblea General d'ARCA.

Per acord de la Junta de Govern, us convoc a l’Assemblea General dels anys 2017 i 2018, amb caràcter ordinari i extraordinari, que s’ha de celebrar dijous, dia 21 de febrer de 2019, a les 19,30h en primera convocatòria i a les 20,00h en segona convocatòria, amb el següent  

ORDRE  DEL DIA (sessió ordinària)

1. Presentació i aprovació, si convé, de la Memòria d’Activitats de l’any 2017-18.

2. Presentació i aprovació, si convé, de l’Estat de comptes 2017-18 i del Pressupost per 2019.

3. Pla d’actuació exercici 2019. 

4. Propostes de Soci d’Honor de la Junta de Govern i dels socis, si n’hi ha. Nomenament.

5. Designació dels vocals patrons de la Fundació AMICS DEL PATRIMONI que li corresponen a l'Assemblea d'ARCA. 

6. Torn obert de paraules.

7. Lectura i aprovació de l’acta o nomenament de dos socis per aprovar-la.

ORDRE DEL DIA (sessió extraordinària)

- Eleccions Junta de Govern 2019.
- Candidatures.
- Elecció (si hi ha més d’una candidatura).
- Proclamació de la Junta electa.
- Línies bàsiques del programa d’actuació.

El secretari de l’Associació

Palma, 16 de gener de 2019 

NOTES:
- Els Socis d’Honor poden proposar-se d’acord amb els Estatuts (article 10) per 20 socis conjuntament. Les propostes haurien d’arribar un dia abans, almenys telefònicament, a l’Associació.
- Probablement se celebrarà l’Assemblea en segona convocatòria, a les 20,00h.
- Les candidatures es poden presentar a la Secretaria amb dos dies d’antelació. DEMANAM LA PARTICIPACIÓ DELS SOCIS I SÒCIES, ATESA LA IMPORTÀNCIA DELS TEMES QUE S’HAN DE TRACTAR.