4 de set. 2017

ARCA  alarmada perquè el Consell de Mallorca vol esbucar les Cases de Son Oliver.

ARCA demana a l'Ajuntament de Palma que no doni llicència de demolició
ARCA havia demanat a l'Ajuntament de Palma des de l'any 2009 la seva catalogació.

El Consell de Mallorca promou la demolició i així consta a l'ordre del dia del Consell de Gerència d'Urbanisme de Palma.

ARCA considera una vergonya que l'administració sigui la que pitjor exemple dóna perquè no és capaç de respectar i vetlar pel seu patrimoni.

La història de la ciutat, representada per les seves Cases de Possessió s'està esvaint i aquest és un exemple que que com una administració, el Consell de Mallorca, responsable del Patrimoni,  en lloc de donar llum dóna fum.

ARCA, junt amb professionals de la història presentà a l'Ajuntament de Palma un llistat i estudi de Cases i Possessions de Palma a l'any 2009 per a que es procedís la seva inclusió al Catàleg de Béns Patrimonials. Son Oliver, també coneguda com Son Cloquell, estava al llistat.

Les cases han estat maltractades i humiliades per l'administració del Consell de Mallorca i ara les volen destruir per sempre

Descripció de les Cases extret  de la WEB Possessions de Palma
Cases de possessió del segle XIX, amb planta en forma d'L. Malgrat el seu volum, són unes cases de traços molt senzills, amb parets mestres de pedra en verd i cantonades i obertures motllurades imitant carreu.

Les façanes són totes molt regulars, amb planta baixa, pis i porxo, i amb les obertures disposades de forma molt ordenada. A pesar del seu deteriorament, sembla que les façanes estaven referides de color blanc, amb les orles, cantoneres, línia d'imposta i franja inferior vermelles.

La coberta era a dos vessants al bloc de l'esquerra i de vessant simple al de la dreta, de teula àrab. La seva absència provoca que l'estructura s'estigui malmetent i que se n'hagin desprès fragments de paret, especialment de la part superior i de la volada.

Dins la finca es conserva un fragment de l'entrada de la síquia d'en Baster als safareigs.

Les cases de Son Oliver constitueixen un exemple digne d'arquitectura rural tradicional. Òbviament, el seu estat de conservació tan precari les ha deslluïdes i devaluades. No gaudeixen de cap mena de protecció. Els membres que formàrem part del grup creat per revisar i ampliar el Catàleg de protecció de béns patrimonials sol·licitàrem (2009) a Cort que el conjunt fos catalogat.

Com es veu, ja férem menció a l'estudi al qual va participar ARCA l'any 2009 el maltracte del Consell de Mallorca a les cases de Son Oliver

Unes cases que després de romandre més de quaranta anys en mans públiques sense que s'hagi fet res per preservar-les, ara pretenen derruir. Devora hi ha restes de la síquia d'en Baster.

ARCA demana rectificació i rehabilitació de les cases. D'entrada demanam a l'Ajuntament de Palma que no doni licència de demolició.

Avui presentam escrits al Consell de Mallorca i a l'Ajuntament de Palma