31 d’ag. 2017

ARCA demana que l'Ajuntament de Campos obligui a conservar les cases de Son Durí de sa Ràpita.

ARCA alarmada per el deplorable estat de conservació d'aquestes Cases de Possessió singulars

ARCA ha registrat un escrit a l'Ajuntament de Campos demanant la intervenció municipal urgent perquè s'ordenin les obres de conservació (i millora si escau) de les Cases de Son Durí (Avda. Miramar de sa Ràpita), inclòs l'execució subsidiària de l'Administració municipal.

La nostra sol·lícitud està basada en les següents qüestions:

Que aquest immoble figura expressament com a edificació que s'ha de conservar i protegir en el Pla Parcial aprovat de Son Durí (i després modificat), segons la normativa urbanística municipal que aquest Ajuntament té vigent.

Que l'estat de conservació és deplorable i l'exposició al clima de determinades parts pot provocar la pèrdua d'aquet bé patrimonial.

Que són unes cases amb valors singulars per sa Ràpita per tractar-se d'unes antigues cases de possessió de la zona costanera, atès que mostren un estil constructiu i uns materials propis de la zona i de la tipologia mallorquina antiga, de caràcter rural, ja poc habitual en zones "contemporànies" o de construcció moderna. Consideram que constitueix una prova d'aquesta afirmació al Projecte de catàleg de patrimoni de Campos i les mateixes afirmacions del Pla Parcial.
Que segons les fotografies adjuntes en l'Avinguda Miramar de sa Ràpita, Zona Pla Parcial Son Durí, es troben les cases de Son Durí i construccions annexes en deficient estat de conservació.
A tots els plànols consultats figura protegida o per conservar l'immoble o conjunt de construccions "cases de Son Durí i annexos".
Aquest Pla Parcial ja està desenvolupat i la urbanització recepcionada. 

La intervenció municipal, en vista de l'estat de les construccions, que poden veure a les fotografies adjuntes, és urgent. 

Al Pla  Parcial està clar el deure de conservar les Cases de Son Durí 

Del Pla Parcial aprovat definitivament el 20 de novembre de 1998, cal recordar que en la Memòria de justificació aportada per l'Ajuntament en el procediment (i subscrita per l'arquitecte Cosme Garcías) en l'apartat Informació Urbanística es llegeix:

"Existen en dichos terrenos las antiguas casas del predio, que en la Modificación de las NN.SS. Se protegen y obligan a su conservación, así como otras edificaciones agrícolas, tales como una antigua torre de molino semiderruida, albercas y otras dependencias de animales y almacenamiento de aperos y productos de la explotación, quedando todo ello reflejado en plano correspondiente de topografía y estado actual.

Hem recordat a l'Ajuntament que té el deure de protecció del patrimoni cultural del municipi. 

Al nostre escrit citam una per una les llei i normes que l'obliguen a conservar i fer complir el deure de conservació.