23 de febr. 2017

ARCA opina sobre les obres al Pati des Recreo a la revista Ressò de Campos.

Què pensa ARCA de les obres del Pati de l'hospital (“des Recreo”) de Campos?

Després de sorgir als mitjans de comunicació les darreres notícies sobre algunes troballes en les obres del pati de l'hospital (anomenat “des Recreo”), molta gent potser se demani què en pensa ARCA, atès la tasca de la nostra associació en la protecció i defensa del patrimoni cultural de Mallorca.

ARCA va participar en la Ponència Tècnica Insular de Patrimoni en la qual es va estudiar els control arqueològic a efectuar al Projecte d'obres referit, dirigit per arquitecte superior (Sr. Fullana Oliver) i promotor del qual és el Bisbat. Primer punt a destacar, idò, és que davant un Projecte que pot afectar a un bé d'interès cultural i al seu entorn, aquest s'ha sotmès a autorització de l'òrgan especialitzat en matèria de Patrimoni, la Comissió Insular de Patrimoni (la qual l'autoritza després de diversos informes tècnics i jurídics i després de passar per la Ponència Tècnica on hi ha membres tècnics i professionals diversos. de fet ARCA només té un membre en aquesta Ponència) en quant a la passa inicial: els controls arqueològics. Un cop acabada la corresponent intervenció arqueològica s’haurà de dictaminar, sobre el Projecte arquitectònic i la seva adequació a l’entorn del bé d’interès cultural i amb especial respecte al mur de tancament del pati.

De les cales inicials s’ha passat a fer una excavació arqueològica completa de la zona, el que garanteix en major mesura el respecte a les troballes arqueològiques que si hi puguin trobar.

I aquest és el punt en què ara ens trobam: una vegada finalitzada l’excavació s'han de valorar les restes arqueològiques trobades pels especialistes i si pertoca s'haurà de modificar el Projecte i revisar novament per la Comissió Insular de Patrimoni, a més de garantir la protecció adequada d'aquestes troballes.. En aquest sentit, ARCA el 30 de gener de 2016, ha presentat un escrit al Consell per demanar que es faci un seguiment adequat de les troballes i per oferir col·laboració.

Volem ressenyar, finalment, que ARCA té cura dels qüestions patrimonials, quedant al marge d’aquest debat altres qüestions que puguin afectar a la titularitat del solar .


Josep Masot, vicepresident d'ARCA.