17 de nov. 2014

ARCA ha presentat 31 al·legacions al Plà Especial de Protecció del Jonquet

Encara s’han de modificar moltes coses per adaptar-se al BIC

ARCA demana que a l'hora d'ampliar el catàleg es tenguin criteris més amplis d'inclusió, com per exemple Les Sitjes o incloure els carrers Bataló i Ancora.

Encara hi ha massa parcel.les qualificades com R2 per mantenir l’autenticitat evitant la demolició i substitució de les edificacions.

Proposam que a l’entorn dels molins l’edificació s’ajusti més a la La reducció del nombre de les parcel·les considerades R2, per evitar que aquestes siguin esbucades i no entrin en conflicte amb la declaració de BIC i evitar que el creixement en alçada de les plantes baixes situades de vora els molins entri en “diàleg” amb els molins, llavors s'haurien de plantetjar retranquetjos.

Sobre les normes urbanístiques generals:

- ARCA demana que s'especifiqui amb claredat l'eliminació dels cossos volats sobre les façanes.
- Descripció de trets tipològics per a la nova construcció, textures i colors, respecte de les proporcions de les obertures de façana, etc.
- Prohibició d’unir parcel·les, la declaració de BIC diu:  El tejido residencial está conformado básicamente por la trama de edificaciones de pequeño grano destinadas a uso residencial
- Conservar les teulades mallorquines amb mesures més concretes i menys voluntaristes.
- Prohibir excavar per fer aparcaments o similars ajuntant els subsòls de les parcel·les.
- Eliminar tots els afegits als molins utilitzats per les discoteques actuals que perjudiquen molt la imatge des del Passeig Marítim.
Sobre les parcel·les Rentadors i Mar i Terra

ARCA vol recordar aquí que una gestió urbanística equivocada del passat, fou la que permeté la desaparició de l’entramat original de carrerons, i ajuntar parcel·les,  llavors s’ha de cercar una solució d’acord amb la declaració de BIC i no perpetuar l’errada.  Es tracta de pensar en es Jonquet com a una unitat i crear habitatges en aquestes dues parcel·les amb criteris no invasius.

Consideram que des de s’Ajuntament no s’ha tengut em compte aquestes consideracions i el que contempla el PEP pot alterar greument el conjunt des Jonquet.

La proposta de PEP per a aquestes dues parcel·les perpetua l’aprofitament urbanístic del talús, fet incompatible amb la declaració de BIC. A més és importantíssima la conservació de les visuals del barri cap a fora i cap a l’interior.

Les al·legacions d'ARCA no pretenen la disminució de l’aprofitament urbanístic de les parcel·les en quant a vivendes, si bé cal ressaltar l’excessiu nombre de vivendes previstes a la zona del “Mar i Terra”, recordem que el PERI de 1985 tan sols considerava 85 a aquesta zona i ara es pretenen 115.

Concretament ARCA demana:
- Que les alçàries de construcció a les parcel·les de Rentadors i Mar i Terra sigui planta i pis.
- Evitar l’efecte pantalla i els blocs a les edificacions que res tenen a veure amb Es Jonquet.
- Que la tipologia s’adapti a l’entorn i que s’eviti la repetició mimètica d'habitatges tipus xalets adossats.
- Entenem que el nombre d'aparcaments  han de ser proporcionals als habitatges nous (aprox. 1.5 plaça per habitatge) i en cap cas es necessita un aparcament de rotació. Eliminar accessos des del Passeig Marítim. Entrada des de Montsenyos Palmer, Sí.
- L’us des Jonquet ha de ser residencial i els comerços han de ser els necessaris per aquest ús. Per lo tant, eliminar superfície comercial prevista.

- Sobre usos també recordar que Es Jonquet té carrers molt estrets i moltes habitacions i dormitoris dels habitatges donen a aquests carrers. Un trànsit nombrós de persones ja sigui per anar a restaurats, bars o discoteques crearien una greu contaminació acústica.