20 de juny 2012

ARCA s’oposarà a uns banys públics prefabricats al Centre Històric

Demanam temps, no a la precipitació d’una decisió equivocada

ARCA creu que és una equivocació i una precipitació licitar ara la instal·lació d’uns wàters públics que danyaran la imatge de la nostra ciutat.

S’han d’estudiar totes les alternatives i actuar sense precipitació. A la licitació no hi ha cap criteri ni d’ubicació concreta ni de condicions d’estètica De fet sembla pel plec de condicions, que podem estar davant la instal·lació d’unes cabines prefabricades. El que contribueix encara mes a la banalització del espai urbà.

ARCA tem una política de fets consumats en aquesta qüestió. Malgrat la Comissió de Centre Històric s’ha de pronunciar sobre la instal·lació de banys públics al centre de Palma,  creim que aquest tema arribarà, com de vegades passa, amb pressions de polítiques ja decidides prèviament. DE fet ja ha sortit a concurs sense que prèviamemt hagi cap condicionant ddee cap tipus des de Centre Històric.

Vulgarització i mal gust a  l’espai públic

Prou perjudicis tenim amb els contenidors col·locats devora les boques de fems per ara afegir més elements aliens, molests i que alteren estèticament el conjunt.

No hem d’oblidar la degradació que ha sofert el mobiliari urbà als darrers anys. Les casetes de floristes de La Rambla passaren d’un model de disseny fins i to reconegut per especialistes en arquitectura, a uns mòduls prefabricats que semblen vulgars contenidors. O els quioscs de premsa que tenint originalment un disseny contemporani e integrador, han estat gairebé tots substituïts per models prefabricats standard imitants l’estètica del XIX que es troben a qualsevol ciutat  

ARCA demana temps, no volem precipitació. Hem de pensar què és el que realment és necessita y quina és la millor solució. La decisió proposada pensam que és equivocada.

ARCA farà aquest plantejament a la Comissió de Centre Històric però molt temem que la majoria política ja ha pres la decisió.

Qui vigilarà l’ús cívic

ARCA creu que és fàcil imaginar que un WC públic pot ser ràpidament degradat tan interior com exteriorment; pintades, desperfectes, brutor....
Hi ha llocs públics i privats que permeten la utilització dels seus wàters i lavabos, es tractaria de senyalitzar la seva existència.  I si finalment es decidís construir-ne, ho hem de fer bé, tant en disseny com en ubicació i en el control de la higiene i els usos. Per tant hem d’aturar i pensar-ho bé.

Creim que l’Ajuntament s’equivoca i ha de rectificar.