9 de maig 2012

Avui horabaixa ARCA manté una reunió amb el conseller Rafel Bosch


En representació del President Bauçà per plantejar les qüestions més urgents en quan a conservació del Patrimoni

L’esmentada reunió va ser demanada al president Sr. Bauçà a  principi de legislatura, no obstant aquest ha delegat al conseller  Sr Bosch. Tendrà lloc a les 17,30 a la seu de la Conselleria d'Educació al carrer Alfons el Magnànim.
En representació d’ARCA hi assistiran el president, Pere Ollers i la vocal de la junta directiva, Margalida Pujol

Els temes més urgents plantejats al Govern Balear seran:

Que el  Patrimoni Cultural estigui  a l’agenda política ja que a algunes que estan en marxa ni s’anomena com és el cas del  Projecte de Llei Turística. ARCA considera que el Patrimoni ha de ser motor de l’economia si es tenen criteris conservacionistes i de posada en valor i ha de ser contemplat a  les iniciatives legislatives que estan en marxa: mediambientals, recursos hídrics, llei del sòl, mecenatge, etc

És urgent comptar amb l’accés als edificis públics d’interès històric. Això permetria visites i recorreguts facilitant la participació ciutadana, les activitats d’associacions com ARCA i la revalorització del patrimoni històric, a més, en mans de la Comunitat Autònoma.

Respecte i recuperació de la Toponimia

Reforma de la Llei de Patrimoni Històric. A través de la Junta interinsular de Patrimoni Històric, amb els consells insulars, la Conselleria impulsi una reforma acurada de la Llei de Patrimoni Històric de 1998 d’acord amb les següents directrius:
-         El Patrimoni Històric com a signe d’identitat i motor econòmic
-         Millores tècniques de la Llei d’acord amb els avanços actuals i els textos europeus.
-         La necessitat de preservar el nostre patrimoni menor (sobre tot a escala local) en un tractament específic que no deixi en una zona grisa aquest patrimoni com la que va permetre la destrucció del Quarter Carrabiners de Sa Colònia de Sant Jordi, per exemple
-         La necessitat de normes generals sobre el patrimoni dels barris històrics –avui ja tenen valors d’interès cultural- de les nostres viles i de Ciutat.
-         Concordar més la normativa urbanística i la de patrimoni cultural juntament amb la mediambiental i paisatgística.
-         En una època en que pareix que no hi ha més “llei” que “tot projecte o inversió es pugui dur a terme” cal que el Govern posi en relleu que el PATRIMONI NO ES POT DESTRUIR.