23 de juny 2022

Assemble General d'ARCA

La junta de govern d'ARCA ha acordat convocar L'ASSEMBLEA ORDINÀRIA de L’ASSOCIACIÓ PER A LA REVITALITZACIÓ DELS CENTRES ANTICS DE LES ILLES BALEARS el proper dimarts 5 de juliol a les 19'00 hores en primera convocatòria i a les 19.30 hores en segona, al seu local social, al carrer de Can Oliva, 10 baixos (07003 Palma, Illes Balears), amb el següent ordre del dia:

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.

2. Memòria d'activitats, avaluació i aprovació de les tasques realitzades.

3. Aprovació de l’estat de comptes de 2021.

4. Dimissió de la junta de govern actual per finalització de mandat.

5. Formació de la nova junta directiva.*

6. Objectius i activitats pel 2022.

7. Aprovació del Pressupost de 2022.

8. Aprovació de la incorporació d’ARCA a la UNIÓN DE ASOCIACIONES PARA LA PROMOCIÓN Y DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, aprovar els seus estatuts i designar a les persones que la representin.

9. Nomenament de Persones associades d’honor, si escau.

10. Torn obert de paraula.

*Les persones interessades en formar part de la junta de govern d’ARCA ho han de comunicar al menys un dia abans de la celebració de la assemblea.


Per altra banda, la junta de govern de ARCA ha acordat convocar una ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA de l'ASSOCIACIÓ PER A LA REVITALITZACIÓ DELS CENTRES ANTICS DE LES ILLES BALEARS, el mateix dia, una vegada finalitzada l'assemblea ordinària, al mateix local amb el següent ordre del dia:

1. Modificació integra dels estatuts de l'associació.

S'adjunten a aquest correu la nova proposta d’estatuts i els estatus vigents.

A Palma, a 20 de juny de 2022.