3 d’ag. 2017

ARCA presenta al·legacions al projecte de desdoblament de la carretera de Llucmajor a Campos.

L'avenc de Son Muletó serà respectat.
ARCA ha presentat una sèrie d'al·legacions contra el projecte de desdoblament de la carretera de Llucmajor a Campos. Aquest nou traçat de desdoblament de la carretera Ma-19 que uneix les dues localitats de la comarca del Migjorn, suposarà una gran ocupació i destrucció de territori.

Aquesta és la segona vegada que ARCA presenta al·legacions a aquest projecte, primer a l'abril de 2014 i ara una altra vegada, tot i que s'ha intentat disminuir l'impacte territorial, encara així serà una infraestructura que consumirà bastant de territori.

El projecte d'aquesta infraestructura viària té en compte una sèrie d'elements culturals que es poden veure afectats en el trancurs de les obres. La Direcció Insular de Patrimoni Hisòric ha emès un informe on té en compte una sèrie d'elements culturals, però alguns d'altres no s'han contemplat al projecte i d'aquí la base de les nostres al·legacions.

Trasllat de la barraca de Son Isern (Llucmajor)

L'informe tècnic de la Direcció Insular de Patrimoni demana el trasllat de la barraca de Son Isern, element catalogat i de gran importància des del punt de vista etnològic. ARCA veu adeqüada i encertada aquesta actuació d'urgència, sempre que es duguin a terme les passes i les actuacions correctes en materia de conservació i preservació de béns culturals.

Respecte als sistemes hidràulics a Son Muletó (Llucmajor)

Ens preocupa com pot quedar afectat el camí de Son Gabriela
ARCA a l'any 2014, trobava imcomprensible que es no es fes servir el tram existent de l'antiga carreterera que unia Llucmajor amb Campos com a via de servei. Pel contrari, el projecte contemplava anar-se'n més cap a la dreta, el que significaria invadir la finca de Son Muletó, on a la seva entrada hi ha una interessant canalització antiga d'aigua que finalment aquest nou projecte respectarà.

L'anterior projete, tampoc tenia en compte l'avenc de Son Muletó, el qual quedava entre l'autopista i la via servei, fet que provocaria la destrucció d'una galeria subterrània, de possiblement de factura islàmica i que serveix com a sistema de drenatge i que avoca les aigües de pluja a l'interior de l'avenc, que presenta una profunditat de 4 metres aproximadament. Finalment a aquest nou projecte es respectarà.

Sortida de Son Gabriela (Llucmajor)

Barraca de curucull a la sortida de Son Gabriela, ens preocupa
que no surti reflexada al projecte.
Aquesta sortida suposarà un greu impacte paisatgístic i mediambiental. El trànsit rodat d'aquest camí rural i d'altres del voltant, no justifica aquesta infraestructura totalment desproporcionada, que no farà més que alterar aquest entorn rural.

La parcel·la 667, al costat del camí de Son Gabriela és un camp de conreu actiu amb d'ametllers joves. Si es projecta la sortida de Son Gabriela aquesta finca deixa de tenir sentit i la imatge del camp de Mallorca, imatge turística i promocional de la nostra terra queda sustituïda per nous vials i una rotonda. ARCA pensa que no és el lloc més adient per dur a terme aquesta sortida pel seu impacte i dany al paisatge rural.

Pont metàl·lic de l'antiga línea ferroviària, element a conservar.
A l'altre costat de la carretera projecten una sortida que esperem no afecti a altres elements culturals com ara una caseta de pedra, una barraca amb volta de canó i el pont metàl·lic, element que forma part de la línea ferroviària de Santanyí, construïda a l'any 1917 i que actualment és un element únic en aquesta contrada, a l'igual que el tram del recorregut de més de 300 metres que encara es conserva. ARCA considera primordial preservar aquest pont i el tram de l'antiga línea ferroviària com a testimoni d'una època.

Safareig i cova subterrània (Campos)

Cova de Can Verdera, serà preservada.
L'informa de Patrimoni Històric parla taxativament que un safareig de grans proporcions que es pot veure afectat per les obres, s'ha de conservar “in situ” i per aquest motiu la via es veurà lleugerament desviada. El nou projecte també ha tengut en compte una cova subterrània, anomenada de Can Verdera, que es troba a menys de 100 metres del jaciment. Els indicis podrien parlar d'una cova prehistòrica, però cal dir que aquesta ha sofert moltes alteracions contemporàneas a l'interior, on hi ha una cisterna, xemeneia, una pica i unes menjadores per a animals. Hi ha la següent inscripció “B 1936 PV” al cos inferior de la cisterna ens fa pensar que pogués haver servit com a refugi de la Guerra Civil (1936-1939). ARCA considera molt important protegir-la i catalogar-la, degut a que el projecte de la nova carretera pot afectar al seu estat de conservació. És important delimitar el seu espai i deixar un grau de protecció, perquè la carretera o qualsevol altra infraestructura, no li puguin fer malbé.

Bassa de Son Sala (Campos)

Bassa de Son Sala, serà preservada.
Per últim, devora la segona sortida d'aquesta autopista hi ha una antiga bassa destapada que servia com a lloc d'abeurador per als animals, la qual si s'ha tengut en compte al projecte. Aquest tipus de restes tenen una protecció mediambiental a nivell europeu, llavors és important que el projecte reconegui el valor cultural i ecològic d'aquest element.