28 d’abr. 2015

ARCA ha presentat el primer recurs al Consell de Mallorca per evitar la destrucció de Can Bibiloni

Fotografia: Benet Bohigas.
Un Recurs d’alçada davant el Consell de Mallorca contra la seva decisió de no considerar Can Bibiloni element mereixedor de ser declarat “Bé Catalogat”.

D’aquí uns dies presentarem recursos dins termini a l’Ajuntament de Palma contra la concessió de llicència de demolició

El recurs davant el Consell de Mallorca està molt ben fonamentat jurídicament i contempla les següents parts diferenciades:

1.      Nul·litat de l’acord. Inconstitucionalitat. L’acord de denegar la qualificació de Bé Catalogat per Can Bibiloni és nul de ple dret per indefensió d'ARCA com promotora de la protecció. Els promotors i l’Ajuntament de Palma presentaren escrits contra argumentant els informes i plantetjaments d’ARCA i aquests documents no varen ser posats en coneixement de la nostra entitat que, sense dubte, hauríem pogut contrarestar amb estudis independents. Aquesta manera d’actuar vulnera la Constitució i la Llei de Procediment .

2.      Vulneració de Llei de Patrimoni Històric de les Illes Balears
Article 14. Definició i catàlegs insulars. 1. Tenen la consideració de béns catalogats aquells béns mobles i immobles que, tot i no tenir la rellevància que els permetria ser declarats béns d’interès cultural, tenen prou significació i valor per constituir un bé del patrimoni històric a protegir singularment.

A això s'afegeix l'obligació que té el Consell de Mallorca de tramitar l'expedient de declaració de Bé Catalogat (BC) davant els indicis aportats d'acord amb la Llei i el Tribunal Suprem. El mateix Servei de Patrimoni al seu informe de 16 de març d'enguany exposa dades dels valors culturals de "parts mereixedores" de l'edifici de protecció de bé d'interès local o catalogat per l'Ajuntament de Palma. Per ARCA idò, la conseqüència natural és iniciar i tramitar l'expedient de declaració de Bé Catalogat.

3.      Vulneració de texts normatius per protecció de Patrimoni Industrial. Els textos normatius no donen lloc a dubtes. Els béns del patrimoni industrial poden ser aïllats i poden ser parts d'immobles o de grans conjunts edificats. És normal que sigui un patrimoni transformat, en desús o en mal estat.  No debades, el Pla Nacional fa referència a “edificio noble de una fábrica o un horno” i la característica essencial de tot bé cultural, tenir valor històric, “testimonio suficiente de una actividad industrial”, entesa com a qualsevol activitat del sistema productiu. En definitiva, la petjada històrica del passat productiu, industrial d'una societat, d'una ciutat. Com és ara el cas de Can Bibiloni. Tot això resulta, sense dificultat, de l'informe tècnic de 16 de març de 2015 del Servei de Patrimoni.

4. Que obligui a l’Ajuntament de Palma a complir la Llei de Patrimoni Històric.  Recordam al Consell de Mallorca, màxima autoritat competent en matèria de Protecció de Patromini, la seva obligació de fer complir a l’Ajuntament de Palma, la Llei de Patrimoni ja que l’ha infringit per no haver duit a terme els estudis independents suficients per valorar els valors històrics de Can Bibiloni.  El propi Consell de Mallorca al seu informe, diu: Consideram que les parts restants de l'edifici del que era Can Bibiloni són mereixedores de ser estudiades per tal de valorar la idoneïtat de la seva inclusió al catàleg municipal de Palma”.

5. També demanam mesures cautelars i que reinici el procediment per la declaració de Bé Catalogat al Consell de Mallorca
Demanam tres mesos de suspensió de llicències, que s’insti a l’Ajuntament de Palma a no concedir la llicència definitiva i que si ho fes, el Consell de Mallorca, com autoriat superior en matèria de protecció de Patrimoni, actués directament.

ARCA ha comunicat formalment al Consell de Mallorca la llicència municipal concedida i per tant la institució insular ja no es pot escudar en el desconeixement o la inactivitat davant la postura de l'Ajuntament de Palma de tirar endavant sense fer cas de les indicacions de l’òrgan Insular.