7 de juny 2017

Primera passa del Consell de Mallorca per protegir definitivament el Monument de sa Feixina.

La Ponència Tècnica de Patrimoni Històric reconeix que té valors Patrimonials suficients per ser declarat Bé Catalogat d'interés Insular, com ve defensant ARCA des del primer moment.

Des d'ARCA manifestam la nostra satisfacció i esperam que sigui una passa definitiva per tancar un debat estèril i innecessari en contra del Patrimoni.

ARCA ha mantingut una postura coherent respecte a la necessitat de mantenir el monument, des de sempre.

Quan l'any 2010 l'Ajuntament de Palma va decidir adaptar-lo a la Llei de Memòria Històrica despullant-lo de qualsevol inscripció, ARCA hi va donar suport i la decisió va ser per unanimitat.

Ha estat l'Ajuntamemt de Palma qui ha estat incoherent i els successors d'Aina Calvo i de Nana Ramón, José Hila i Antoni Noguera, qui han encapçalat la voluntat de destruir l'element patrimonial, anant en contra de tots els actes previs del mateix consistori.

Consideracions jurídiques sobre la proposta

L'Informe jurídic i proposta del cap del Servei de Patrimoni Històric del propi Consell de Mallorca, subscrit com a Doc. 171 del documentat expedient, el d'abril de 2016 és tan clar, fonamentat i expressiu que recull totes les proves adduïdes, la valoració que hi consta, les actuacions dutes  a terme i les conclusions que se'n deriven que no són altres que la protecció com a Bé Catalogat del monument de sa Feixina i la inscripció correcta d'aquest element immoble. No podem sinó reiterar aquest informe i conclusions.

Volem destacar dues qüestions:

a) La decisió de protegir com a bé catalogat un immoble no és potestat discrecional de l'Administració sinó reglada, fundant-se en conceptes jurídics indeterminats que aquí han pres base fàctica més que suficient, d'acord amb la Llei balear 12/1998, de 21 de desembre.

b) L'Ajuntament -que tristement assumeix un paper destructor i rebutja la història de la pròpia Corporació- no ha presentat cap document que faci variar aquesta valoració de bé catalogat al monument, com bé reflecteix l'Informe Jurídic.

Volem remarcar que ARCA ha presentat un Dictamen del Dr. Bauzá Martorell, professor associat de Dret Administratiu, relatiu a la protecció jurídica del monument.

Reiteració dels valors culturals del monument

ARCA durant tot l'expedient ha aportat informació tècnica, històrica, artística i arquitectònica i ciutadana perquè es conclogui, lluny de qualsevol sectarisme, que el monument de sa Feixina, de F. Roca Simó, té valors culturals més que acreditats perquè sigui declarat Bé Catalogat. Així s'han de destacar els informes tècnics que s'han aportat i les conclusions adoptades en aquests informes pels doctors i professionals arquitectes B. Castaldo, M. Deyà, J. Morata, B. Bestard, J. Llabrés, L. Mallia, C. García-Delgado, Pere Nicolau, P. Rebassa i J. Moranta.

Les conclusions dels informes esmentats són clares a favor de la protecció del Monument i, en conseqüència, comporten manifestar-se a favor de la declaració de Bé Catalogat atesos els seus valors culturals reiterats.

Avui hem de celebrar la decisió de la Ponència Tècnica de Patrimoni del Consell de Mallorca.