19 d’abr. 2013

ARCA i l’Associació de veïnats Coliseu demanan la conservació i rehabilitació del Coliseu Balear


Desperfectes visibles

ARCA i l’Associació de veïnats Coliseu han denuciat davant l’Ajuntament de Palma el progressiu estat d’abandonament que experimenta el Coliseu Balear o Plaça de Toros, obra de l’arquitecte Gaspar Bennàssar Moner, acabada l’any 1929, que es troba catalogat amb un grau de protecció A2, segons el Catàleg de protecció d’edificis i elements d’interès històric, artístic, arquitectònic i paisatgístic de Palma.

L’estat de degradació en què es troba l’edifici, reixes de tancament del recinte, etc., per la manca de conservació i de manteniment és ben palès. És el deure del propietari i la responsabilitat de l’Ajuntament de Palma que es dugui a terme un pla de recuperació integral.

§         de totes les parts que hi falten (com puguin ser les persianes dels pisos superiors).
§         de les reixes de tancament de la part de l’avinguda Gaspar Bennàssar.
§         d’altres elements (baranes de fusta o de ferro, etc.)

Perquè les conseqüències de no fer-ho en un futur pròxim podrien ser irreversibles.

És ver que en aquests moments hi ha dificultats econòmiques, però aquesta excusa no es pot acceptar perquè no s’hi ha invertit ni ara ni mai. El propietari  no pot eludir la responsabilitat que té de “conservar i protegir aquest edifici”, tal i com marca clarament la fitxa de catàleg clau 48/03 de l’Ajuntament de Palma.

El Coliseu Balear o Plaça de Toros genera uns ingressos a la propietat per diverses activitats:
per dur a terme activitats diverses d’entreteniment
Brutor

§         per a espectacles de dubtosa esportivitat com pugui ser el “Free Style”, acrobàcies de motos que fan un renou insuportable per als veïns. (Hi ha sonometries preses durant l’espectacle que ho certifiquen)
§         per fer-hi una televisió alemanya un programa (durant tot un mes).
§         per fer-hi espectacles taurins (única activitat per a la qual va ser creat l’edifici)
§         la visiten milers d’estrangers al llarg de l’any, que accedeixen al recinte en autocars i taxis, juntament amb una visita a una joieria propera (activitat aquesta molt semblant a la que es coneix com de “manteros”, és a dir, el “ganxo” és la visita a la plaça, perquè els estrangers comprin a la joieria).

No tenir les mesures de seguretat adequades suposa un perill per a les persones que freqüenten el recinte. La massiva afluència de públic els dies en què s’hi fan activitats és un perill greu. Per fer qualsevol espectacle, l’edifici ha de tenir les mateixes mesures de seguretat que les que s’exigeixen a qualsevol altre local del tipus del Palma Arena, o d’altres, per evitar accidents com els que hi ha hagut darrerament, tant a Madrid com a d’altres parts del món.

A més, totes les activitats esmentades, excepte els espectacles taurins, són summament molestes per als veïns que tenen els seus habitatges a uns 15 m. de l’edifici:

§         els concerts, amb la música molt forta. S’ha aconseguit que s’acabin  a les 24.00 h, però quan acaben, recullen els equips de so, vídeo, mescles, etc.; els traginen i els carreguen als camions corresponents, la qual cosa suposa que, fins més de dues o tres hores després, impedeixen el descans.

§         el Free Style, espectacle de motos fent acrobàcies. En aquest espectacle es tanquen la majoria d’escales d’accés i de sortida amb tanques publicitàries; es munta un escenari complicadíssim i es fa un renou insuportable (hi ha sonometries fetes des de les cases d’Arxiduc Lluís Salvador que sobrepassen en molt els decibelis aconsellables per a la salut).

§         el programa d’una televisió alemanya significa que, durant un mes hi ha camions de refrigeració amb el motor contínuament en marxa per refrigerar el menjar i la cervesa que consumeixen, amb la consegüent contaminació que això suposa. L’any passat no es va fer, però els dos anteriors (2010 i 2011) vàrem aconseguir que dits camions fossin situats a la part contrària de la plaça, al carrer Jaume Ferran. Els anys anteriors estaven situats davall dels nostres habitatges.

Cruis a les parets
Amb els beneficis de totes les activitats esmentades és lògic demanar que una part d’aquests ingressos es dediqui a la conservació i protecció de l’edifici i els seus voltants. La recuperació i dignificació d’aquest espai, que dóna nom a la barriada és important per als veïnats, que veuen degradar-se l’espai dia a dia. Un exemple del que significa per a un barri dignificar els seus espais emblemàtics el tenim en la recuperació i restauració del conjunt de s’Escorxador.

Els veïnats no s’oposarien que l’ampli espai que té la plaça a la part del carrer Jaume Ferran s’acotàs amb reixes i es dotàs dels elements d’un parc infantil, d’un parc de gimnàstica per a adults, de bancs, etc., en horari diürn, com tants de parcs municipals que, en caure la llum solar es tanquen, de tal forma que el conjunt arquitectònic quedàs més integrat en el barri.

La seva recuperació també significaria una passa cap a la promoció turística de la ciutat. L’edifici és monumental i mereix comptar-se entre els llocs d’imprescindible visita que s’esmenten a les guies turístiques. Però no unes visites de l’estil dels “manteros”, sinó en una franja horària concreta i amb guia de visita.

Tancament exterior deteriorat

Mitjançant un acord amb tallers d’ocupació, es podrien recuperar diversos elements del monument, com poden ser les persianes modernistes; pintar-les de color verd, tal com hi estaven; recuperar les baranes, tant de fusta com de ferro... En fi, de tots els elements que necessiten, per una banda, d’obrers especialitzats, i per l’altra, mà d’obra de persones no especialitzades que podrien col·laborar en la recuperació, i posteriorment, en el manteniment de dits elements.

ARCA i l’Associació de veïnats Coliseu han demanat a l’Ajuntament de Palma:

1. La conservació i protecció del Coliseu Balear o Plaça de Toros, seguint les directrius que marca la fitxa del catàleg, per evitar que l’edifici se segueixi fent malbé.

2. Arribar a acords entre les parts implicades en els diferents punts exposats (propietat, Ajuntament, Turisme i veïnats) per tal de dignificar i integrar aquest important edifici de l’Eixample de Palma.