21 de set. 2022

ARCA demana a les administracions major protecció pel Jardí Històric de Can Canals (Sóller).

ARCA demana major protecció pel Jardí Històric de Can Canals

Demana al Consell de Mallorca que sigui declarat BIC o Bé Catalogat d’Interès Insular amb un àmbit de protecció que permeti la seva contemplació

També ens hem dirigit a l’Ajuntament de Sóller per a que revisi el Catàleg i suspengui procediments i llicències que li puguin afectarARCA ha presentat un escrit de petició d’incoació de procediment per la declaració de Bé d’Interès Cultural amb definició de Jardí Històric i subsidiàriament Bé Catalogat insular a favor de l’immoble de Sóller Jardins de Can Canals o Can Quart, que uneixen el carrer Gran Via i el carrer Mar. L’escrit està dirigit a la Direcció Insular de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca, que és l’administració competent. Competent per a incoar expedient i per prendre mesures de protecció mentrestant.

També hem dirigit un altre escrit a l’Ajuntament de Sóller, també responsable de la protecció del seu Patrimoni, per tal que revisi el Catàleg i suspengui procediments i llicències que li puguin afectar.

ARCA ha realitzat una investigació històrica, recopilat fotografies i elaborant un informe. Tot Plegat ho ha fet arribar a la Direccio Insular de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca, en virtut de les competències sobre el patrimoni cultural de Mallorca i els béns integrants del patrimoni cultural.


Del nostre informe escrit podem destacar els següents trets:

- Es tracta d’un jardí històric ja catalogat per la normativa urbanística de Sóller, tot i que no suficientment malgrat estar inclòs al seu Catàleg de Patrimoni.

- Es tracta d’una gran extensió de terreny 3.600-3.900 m2, amb una concepció pròpia de jardí monumental i històric, ideat amb un programa arquitectònic complet, inclòs el tancament al carrer Gran Via.

- Se situa històricament entre el anys 1920-1930, posterior a l’obertura del carrer el 1907.

- S’emmarca dins un estil neobarroc.

- Té un tancament de reixes monumentals.

- Té un arbrat propi que a hores d’ara s’hauria de reexaminar.

- Té una referència bibliogràfica ja que està citat per LLABRÉS, PASCUAL I MURRAY.

SITUACIÓ ACTUAL

Els Jardins de Can Canals són de propietat privada, de 3.600-3.900 m2 d'estil neobarroc situat a la part posterior del casal de Can Canals. El jardí s'hauria construït després de l'obertura del carrer (1907) integrant-hi part dels arbres ja existents. Respon a la voluntat de connectar de forma planificada i monumental el nou vial amb la casa. Travessar els seus camins i passarel·les era un gaudi pels sentits: l'oïda, l’olfacte, la vista i fins i tot el tacte i el gust en agafar i tastar els seus fruits.

El jardí i les barreres formen part del catàleg de patrimoni de l'Ajuntament de Sóller (2000). Tot i formar part del jardí inexplicablement hi ha una part que està catalogada com a urbanitzable en el pla d’ordenació. Això posa en perill les barreres i la coherencia del jardí que quedaria vist des de la Gran Via més curt d'un costat que de l’altre a banda i banda de la barrera monumental. La propietat ha presentat un projecte per a construir un aparcament de vàries plantes, fet que pertorbaria la contemplació i el conjut de l’espai.

De fet, seria ben important que el conjunt de Gran Via, inclos Can Canals, fos considerat un conjunt de protecció patrimonial i paisatgística.