7 de gen. 2019

ARCA denúncia la publicitat invassiva a la façana d'un negoci davant el Teatre Principal.

Establiment amb publicitat excessiva davant el
Teatre Principal de Palma.
ARCA com a entitat que vetlla per la conservació i preservació del patrimoni cultural de Mallorca veu amb preocupació l'excessiva publicitat agressiva que s'està establint a alguns carrers del centre històric de Palma.

Invasió publicitària que incompleix normativa en quant a tractament de façana al Centre Històric de Palma

El cas que denunciem aquesta vegada és la invasió publicitària de la totalitat dels baixos de la façana de l'immoble situat al carrer de la Riera, 3 (Palma), davant del Teatre Principal.

Degut als darrers anys al creixement quantitatiu del nombre de turistes que arriben a la nostra ciutat i que circulen pel centre històric, hi ha la tentació d'alguns comerciants d'atreure clients als seus establiments.

El centre històric de Palma té uns valors històrics i culturals que el fan atractiu i per aquest motiu ens visiten milers turistes cada any, però casos com el que denunciem enpitjoren la nostra imatge com a referent cultural.
ARCA vol reconèixer l'activitat de molts comerciants del centre històric de Palma, pel seu dinasmisme social i econòmic per a la ciutat, però hi ha unes pautes estètiques i urbanístiques que han de complir, per tal de no perjudicar al conjunt de la ciutat.

ARCA vol recordar a l'Ajuntament de Palma el compliment de l'article 288, que afecta a l'estètica de les façanes del nuclis històrics

Cal recordar que l'article 288 del PGOU destaca que està prohibit l'us de plàstic a les façanes, els rètols han de quedar embeguts dins el buit de la porta o l'aparador  i no poden medir més de 40 cm d'altura. També que la façana ha de tenir un tractament unitari a la planta baixa i a la resta de l'edifici.

ARCA s'ha adreçat a l'Ajuntament de Palma perquè faci complir la normativa

ARCA s'ha adreçat a l'Ajuntament de Palma perquè faci complir la normativa i obligui a retirar aquesta publicitat excessiva situada al carrer de la Riera, 3 (davant el Teatre Principal), degut a que incompleix totalment la normativa de tractament de façana.