11 d’abr. 2014

ARCA al·lega contra el projecte d'autopista de Llucmajor a Campos

Paisatge rural que es veurà afectat per la sortida de Son Gabriela
ARCA ha presentat una sèrie d'al·legacions contra el projecte d'autopista de Llucmajor a Campos. Tot i que el Consell de Mallorca parla de traçat de desdoblament de la carretera Ma-19 que uneix aquest dues localitats de la comarca del Migjorn, considerem que per les grans infraestructures que s'han projectat i la gran ocupació i destrucció de territori, no es pot parlar d'un simple desdoblament.

El projecte d'aquesta infraestructura viària té en compte una sèrie d'elements culturals que es poden veure afectats en el trancurs de les obres. La Direcció Insular de Patrimoni Hisòric ha emès un informe un té en compte una sèrie d'elements culturals, però alguns d'altres no s'han contemplat al projecte i d'aquí la base de les nostres al·legacions.

Trasllat de la barraca de Son Isern (Llucmajor)

L'informe tècnic de la Direcció Insular de Patrimoni demana el trasllat de la barraca de Son Isern, element catalogat i de gran importància des del punt de vista etnològic. ARCA veu adeqüada i encertada aquesta actuació d'urgència, sempre que es duguin a terme les passes i les actuacions correctes en materia de conservació i preservació de béns culturals.

Destrucció de sistemes hidràulics a Son Muletó (Llucmajor)

Avenc de Son Muletó
ARCA troba imcomprensible que es no es faci servir el tram existent de l'antiga carreterera que unia Llucmajor amb Campos com a via de servei. Pel contrari, el projecte contempla anar-se'n més cap a la dreta, el que significarà invadir la finca de Son Muletó, on a la seva entrada hi ha una interessant canalització antiga d'aigua que quedarà destruïda.

Tampoc s'ha tengut en compte l'avenc de Son Muletó, el qual quedarà entre l'autopista i la via servei, fet que provocarà la destrucció d'una galeria subterrània, de possiblement de factura islàmica i que serveix com a sistema de drenatge i que avoca les aigües de pluja a l'interior de l'avenc, que presenta una profunditat de 4 metres aproximadament.

Sortida de Son Gabriela (Llucmajor)

Barraca amb cucurull al camí de Son Gabriela
És una sortida d'exagerades proporcions, que suposa un greu impacte paisatgístic i mediambiental. El trànsit rodat d'aquest camí rural i d'altres del voltant, no justifica aquesta infraestructura totalment desproporcionada, que no farà més que alterar aquest entorn rural.

La parcel·la 667, al costat del camí de Son Gabriela és un camp de conreu actiu amb d'ametllers joves. Si es projecta la sortida volada de Son Gabriela aquesta finca deixa de tenir sentit i la imatge del camp de Mallorca, imatge turística i promocional de la nostra terra queda sustituïda per un pont, nous vials i una rotonda. ARCA pensa que no és el lloc més adient per dur a terme aquesta sortida pel seu impacte i dany al paisatge rural.

Pont metàl·lic i antic tram ferroviari, 1917
Però des del punt de vista patrimonial, a l'atre costat de la carretera projecten una sortida que pot afectar a altres elements com ara una caseta de pedra, una barraca amb volta de canó i el pont metàl·lic, element que forma part de la línea ferroviària de Santanyí, construïda a l'any 1917 i que actualment és un element únic en aquesta contrada, a l'igual que el tram del recorregut de més de 300 metres que encara es conserva. ARCA considera primordial preservar aquest pont i el tram de l'antiga línea ferroviària com a testimoni d'una època.

Safareig i cova subterrània (Campos)

Cova subterrània
L'informa de Patrimoni Històric parla taxativament que un safareig de grans proporcions que es pot veure afectat per les obres, s'ha de conservar “in situ” i per aquest motiu la via es veurà lleugerament desviada. El projecte no ha tengut en compte una cova subterrània que es troba a menys de 100 metres del jaciment. Els indicis podrien parlar d'una cova prehistòrica, però cal dir que aquesta ha sofert moltes alteracions contemporàneas a l'interior, on hi ha una cisterna, xemeneia, una pica i unes menjadores per a animals. Hi ha la següent inscripció “B 1936 PV” al cos inferior de la cisterna ens fa pensar que pogués haver servit com a refugi de la Guerra Civil (1936-1939). ARCA considera molt important protegir-la i catalogar-la, degut a que el projecte de la nova carretera pot afectar al seu estat de conservació. És important delimitar el seu espai i deixar un grau de protecció, perquè la carretera o qualsevol altra infraestructura, no li puguin fer malbé.

Bassa de Son Sala


Bassa de Son Sala
Per últim, devora la segona sortida d'aquesta autopista hi ha una antiga bassa destapada que servia com a lloc d'abeurador per als animals, la qual no s'ha tengut en compte al projecte. Aquest tipus de restes tenen una protecció mediambiental a nivell europeu, llavors és important que el projecte reconegui el valor cultural i ecològic d'aquest element.