3 d’abr. 2012

ARCA demana la prohibició de vehicles a motor pel camí de sa Bomba

També demanam la senyalització i recuperació amb criteris arqueològics

ARCA vol fer constància dels danys que ha sofert el Camí de sa Bomba (Marratxí) a la seva estructura.

El cami de sa Bomba presenta un tram, on es conserva l’antiga la calçada medieval que unia Palma amb el Raiguer. Gran part de la calçada original ja ha desaparegut, però queda un tram concret que presenta la declaració de Bé d’Interès Cultural (BIC), que li atorga un grau màxim de protecció legal.

Aquest tram es troba a prop de la carretera d’Inca passada la rotonda del Festival Park. Transcorre entre la via del tren i el torrent i el material empleat per fer-la era entre d’altre, pedra de torrent.

Desgraciadament, degut al trànsit rodat de vehicles a motor i a l’abocament d’enderrocs, aquest tram  ha patit deteriorament i corre perill de patir-ne més, si l’administració no hi posa remei.

Son especialment destacables, a més del propi empedrat, les parets que ho delimiten, les clavagueres i altres conduccions d’aigues.  Hi ha una mina de pedra sota el camí, malmenada per les obres del tren, que s’hauria de recuperar.

La Llei obliga i a més i ha un acord de Ple del Consell

Segons l’article 28 de la llei de patrimoni històric de les Illes Balears 12/1998, el Consell de Mallorca té les competències per ordenar la reparació dels danys causats il·legalment a béns d’interès cultural o catalogats, i els causants estan obligats a reparar, reposar o reconstruir el dany fet.

Mentre que l’article 93 d’aquesta mateixa llei ens parla de les competències que tenen els ajuntaments en quant a aquesta matèria, els quals que deuen:“Senyalitzar l’emplaçament dels béns integrants del patrimoni històric que es trobin en el terme municipal respectiu, ordenar les vies d’accés i adoptar les mesures de protecció respecte del trànsit de persones i vehicles”.

A més hi ha un acord del Ple del Consell de febrer del 2010 que obliga a actuar per a la seva protecció. Acord, evidentment no complert.

Demanam una actuació en positiu per a la zona: El tancament efectiu del camí al trànsit rodat a motor i la seva senyalització com a via verda i d`interés Patrimonial

La nostra proposta no suposa cap problema de trànsit

ARCA amb la llei en la mà, demana al Consell de Mallorca i a l’Ajuntament de Marratxí que siguin responsables com a administracions competents en temes de patrimoni històric i que facin complir la normativa, per tal de preservar aquest bé històric i cultural.

Hem demanat a ambdues administracions el següent: la prohibició de la circulació de vehicles a motor pel tram de la calçada medieval del camí de sa Bomba, per tal que aquest no rebi més desperfectes degut al pes dels vehicles o a l’abocament d’enderrocs. I al mateix temps, que s’informi d’aquesta prohibició i qui la incompleixi queda exposat a una sanció administrativa.

A més volem un tancament efectiu del camí per aquest tipis de vehicles.

Aquesta prohibició no suposarà cap problema ja que l’accés a  les cases que es troben al camí es fa des de l’altra entrada al camí, a Santa Maria.

Com a administració local i més propera, li hem demanat a l’Ajuntament de Marratxí que crei una via verda, on només puguin accedir persones a peu o amb bicicleta.