29 de març 2022

ARCA presenta al·legacions al PGOU de Palma sobre Son Busquets.

SON BUSQUETS AL NOU PGOU DE PALMA TÉ UNA ORDENACIÓ MOLT DEFICIENT PELS OBJECTIUS DESITJABLES

LES AL·LEGACIONS DE LA DG D'HABITATGE DEL GOVERN NO RESPECTEN LA LEGALITAT SOBRE PATRIMONI


Una de les al·legacions de les que ha presentat ARCA al nou PGOU és sobre Son Busquets.

ARCA fa anys que treballa per a la conservació del recinte de Son Busquets i demana a l'Ajuntament de Palma un compromís PER A PLANIFICAR ADEQUADAMENT SON BUSQUETS 

La PLANIFICACIÓ ADEQUADA REQUEREIX:

1. Protegir patrimonialment els elements rellevants del Quarter, perquè lo citat al PGOU és insuficient. Tan sols s'esmenten alguns (no tots) els elements i sense  cap directriu
2. Planificar el futur de l'espai amb equipaments, habitatges i espais lliures, usos etc

ARCA fa anys que demana  la conservació de l'antic quarter d'artilleria de Son Busquets, el qual conserva actualment elements d'especial interès en l'àmbit arquitectònic i històric. Cal recordar les nombroses reunions que ha dut a terme la nostra entitat amb distintes autoritats polítiques.

La descripció de la fitxa urbanística en el PGOU és decebedora.

Son Busquets constitueix una superfície molt gran i molt important per Palma i necessita d'una actuació urbanística seriosa que comenci per la catalogació adequada dels edificis i espais de valor cultural del dit Quarter, sense que això sigui incompatible en la creació de ciutat, dotació d'equipaments i d'habitatge, com es va demostrar en el Concurs de Projectes de rehabilitació organitzat per Joves Arquitectes de Mallorca.


La construcció d'habitatges i equipaments en aquesta zona és perfectament compatible amb la conservació dels seus elements patrimonials. I tot això ha d'estar ben recollit al PGOU, perquè si no és així, el treball ciutadà que hem fet per valorar aquest espai singular, una gran oportunitat per a la ciutat, es pot truncar per manca de sensibilitat i criteri de qui pugui intervenir en un futur.

LA FITXA URBANÍSTICA QUE PLANTEJA EL NOU PGOU ÉS INSUFICIENT. DEIXA FORA ELEMENTS SINGULARS QUE S'HAURIEN DE CONSERVAR.
No contempla explícitament la conservació de la benzinera, dels edificis d'habitatges de Carretera Valldemossa, d'algunes de les garites, d'alguns tallers i referències de la zona d'hort i plaça d'armes. Tot això s'hauria de contemplar a la fitxa de catàleg.

Sigui propietat pública o privada, en el futur, és potestat de l'Ajuntament i obligació, l'ordenació urbanística acurada.

La Memòria econòmica del Pla no pot desconèixer el Conveni firmat per l'Ajuntament i el Ministeri de Defensa. Això no obstant, el Pla i el POD poden establir ja les característiques del planejament de la zona, una important superfície que pot generar moltes actuacions unes més immediates altres més lentes, i la regulació de la gestió urbanística. 

IL·LEGALITAT DE LES AL·LEGACIONS D'HABITATGE DEL GOVERN
ARCA estima disconformes amb la legalitat les a legacions sobre Son Busquets de la Direcció d'Habitatge del Govern de les Illes Balears, ja que parteixen d'una sola idea que és la construcció indiscriminada d'habitatges, cosa falsa i poc coherent amb les mesures de protecció del territori i del patrimoni cultural. No oblidem que el PERI anterior arrassaba  tot Son Busquets como si es tractàs d’un solar sense res.  

Per tant, les notícies de les al·legacions del Govern al Pla General sobre Son Busquets suposen una DESCOORDINACIÓ entre les administracions que pot ser fatal i letal per al desenvolupament correcte de l'Àrea de Son Busquets, ara absolutament desaprofitada per manca d’agilitat i visió de futur tant de l'Ajuntament com del Govern.