21 de febr. 2022

ARCA ha presentat al·legacions al PGOU de Felanitx.

ARCA com a entitat que vetlla per la defensa i conservació del Patrimoni cultural de Mallorca ha presentat al·legacions al PGOU de Felanitx, el qual fou aprovat inicialment al ple municipal del passat 27 de setembre de 2021.

ARCA vol col·laborar per millorar alguns aspectes d'aquest document en matèria de conservació del Patrimoni històric i cultural al nucli de Portocolom.

 

Prohibició de bars i restaurants a la zona de la Capella

Aquesta zona està considerada com a part del nucli tradicional de Portocolom, la qual es remuntaria al segle XIX i que afortunadament s'ha conservat quasi intacte a dia d'avui, tot i estar situada a primera línea.

La zona presenta uns valors residencials prou importants i la possible colonització per part d'establiments de restauració farien perdre aquests valors amb l'explsió dels residents. Exemples com aquests els tenim a altres indrets de Mallorca com a Cala Ratjada o al mateix Portocolom, a l'anomenada zona de la Duana, concretament al carrer de Cristòfol Colom.

Afortudament, Portocolom al ser un port gran ha pogut absorvir el creixement urbanístic i turístic cap altres indrets, deixant el nucli tradicional intacte a aquesta pressió. Per evitar que en un futur aquest indret pugui ser fruit dels execessos urbanístics i comercials, ara és el moment de prohibir que es puguin dur a terme activitats d'oci i restauració per tal d'evitar en un futur la degradació i banalització d'aquest espai tradicional que forma part del patrimoni cultural de Mallorca.

Canviar el planejament de la zonificació de la primera línea de la Capella

La primera línea de la Capella ha estat zonificada segons el planejament urbanístic que es vol aprovar amb la figura urbanística RE IP P2, la qual planteja el desenvolupament d'habitatges plurifamiliars. Per la seva part la resta de la zona de la Capella i la Duana presenta la figura urbanística RE NAP, la qual té l'espèrit de conservar els valors històrics i mediamabientals de la zona fomentant la rehabilitació dels edificis.

Consideram que la primera línea de la Capella, composta per edificis de construcció unifamiliar hauria de comptar també amb la figura urbanística RE NAP, la qual és més restrictiva a nivell urbanístic i apel·la a desenvolupar un espèrit més conservador en matèria de patrimoni històric i cultural.

Manca protegir alguns espais rellevants de Portocolom

Portocolom presenta alguns espais d'important rellevància a nivell històric, cultural i ambiental que realcen la importància d'aquest conjunt del llevant de Mallorca amb unes particularitats i atractius molt característics.

Entre aquells espais, voldríem destacar la plaça de Sant Jaume, la qual hauria de tenir una protecció a nivell ambiental l'espai públic i els edificis que es troben al seu voltant.

També s'hauria de protegir la Cova del Coll, cavitat subaqüàtica de 7.020 m2, la de major recorregut a tot l'Estat Espanyol. Aquest cova transcórre pel subsòl de la Capella i durant 5.529 m2 ho fa de forma subaqüàtica.

Per últim, pensam que s'hauria d'apostar per la conservació i manteniment de l'arbrat, tant dels carrers, com de les parcel·les. Cal desenvolupar una normativa que aposti pel mateniment i recuperació dels arbres.

Revisió i actualització del Catàleg de Patrimoni

El Catàleg de Patrimoni de Felanitx que forma part del nucli de Portocolom és prou ampli, però cal que sigui revisat i actualitzat, degut a que hi ha fitxes de catalogació que no s'adapten a la realitat actual o presenten algunes errades o incorreccions que s'haurien de subsanar.

També s'hauria d'incloure la fitxa de catalogació de l'església parroquial, tot i que aquest edifici forma part del Pla Especial de Protecció del Conjunt Històric de Portocolom, no presenta una fitxa individualitzada d'aquest bé cultural o element històric.

Per útim, consideram que al catàleg també s'haurien d'incloure els antics camins públics.

En general, manquen normes d'estètica als nuclis antics o tradicionals del terme municipal

Consideram que les normes d’estètica són insuficients, es tendrien que prohibir els cossos ressorgits tancats, no trobam normes de composició de façanes ni dels seus buits, amb preponderància vertical dels mateixos i a eixos. No trobem res respecte dels colors o de les intervencions artístiques en la façana.