3 de des. 2014

ARCA aporta arguments jurídics per considerar que l’ampliació del Port del Molinar seria una il·legalitat

Muntatge visual de com seria la perspectiva des de
 el passeig elevat d'aixugador de xarxes si
 construissin el dic de 235 metres.
La normativa estatal de ports obliga a que qualsevol ampliació substancial d’un port estigui contemplada al Pla director d’Infraestructures i això no es dóna.

La legislació i les sentències judicials ens duen a recordar que per realitzar una ampliació d’un port que suposi una modificació significativa dels seus límits exteriors al costat de la mar, hi hauria d’haver prèviament un Pla Director de Infraestructures del Port que contempli aquesta ampliació.

És evident que la desproporcionada ampliació proposada pel Club Marítim Molinar de Llevant, que en realitat és un nou club nàutic, multiplicant per més de quatre les dimensions de mar i espai ocupat i fent sortir un dic fins a 235 metres de la costa, és una alteració tan substancial que de cap manera es pot considerar ni una reforma ni una millora, sino una ampliació enorme i un nou port, fet que no quedaria cobert legalment.

El PORT DE PALMA no compta amb Plà Estratègic, Director de Infraestructures, Especial d’Ordenació ni Delimitació d’Espais i Usos Portuaris actualitzats i PER TANT UN NOU PROJECTE D’AQUESTES DIMENSIONS, HA DE REBUTJAR-SE DIRECTAMENT

A més, posam en dubte de legalitat que les competències sobre aquest port siguin estatals.

És evident que el Port del Molinar, no és un port d’interès general per transport de mercaderies ni per trànsit marítim, per tant el fet que administrativament estigui assignat a l’Estat és un fet anacrònic i injustificat. Per tant les competències sobre el port ha de recaure a l’administració autonòmica i local.

A més el PUEP de 2005 (Pla d’Usos d’Espais Portuaris) no preveu l'ampliació del Port del Molinar i per tant tampoc no dóna cobertura al projecte pretès i que desfiguraria tot El Molinar.


La única alternativa: atendre el seny de la ciutadania i els col·lectius socials que reivindicam una explotació intel·ligent d’aquest espai perfectament integrat, ara dins el Molinar. Conservar les dimensions i rehabilitar l'edifici i el port. Amb la implicació de les administracions locals i autonòmiques i atenent l’interès general per sobre dels particulars.