14 d’ag. 2009

ARCA demana a l’Ajuntament de Palma que es conservi i catalogui un conjunt format per una sínia, un molí i un safareig al Molinar.

Està ubicat al carrer Damià Reixac. ARCA proposa la catalogació de conjunt i aconsella la seva rehabilitació.

La sínia encara presenta tot el seu rutló, que envolta el coll del pou, per on s’estreia l’aigua.

El Molí. És de construcció posterior a la sínia forma un conjunt amb ella i un safareig, ja que estan comunicats amb un passadís de volta.
Valor patrimonial: El valor patrimonial de sínies i molins és indiscutible fins al punt que l’adaptació al Pla Territorial de Mallorca del PGOU de Palma obliga a la seva catalogació. Per tant és important adoptar totes les mesures necessàries per a la seva protecció efectiva.

Des d’ARCA volem que es garanteixi la conservació d'aquests elements singulars que expliquen el passat de la zona i els usos al que estava destinat el territori.

Preocupació. Hi ha presentada una unitat d'execució pel solar on estan ubicats aquests elements etnològics i a més es preveu la continuïtat del carrer Damià Reixac.
En qualsevol cas, si s’adapten el projectes inicials és perfectament possible tant la urbanització del solar com l'obertura del carrer tot respectant integrament la sínia i la resta d’elements.

Fins ara les converses que hem tengut amb l’Ajuntament al respecte demostren una voluntat conservacionista, però la voluntat ha de ser seguida de l’efectivitat i per aquest motiu proposarem l’elaboració de una fitxa de catàleg conjunta de sínia, molí i safareig que garanteixi pel futur la seva posada en valor.

També demanarem que s’aclari la propietat dels tres elements ja que existeix una fitxa provisional que protegeix únicament el molí on s’afirma que la titularitat és pública.