21 de set. 2007

El canvi tipològic de Ciutat

L’Associació per a la Revitalització dels Centres Antics (ARCA) ha presentat aquesta setmana dues denuncies davant l’Ajuntament de Palma i el Consell de Mallorca.

La primera d’elles es tracta d’unes obres dutes a terme a l’immoble del Passadís Valdés Leal, cantonada amb el Carrer Sant Magí, 42-44. Situat dins l’arraval de Santa Catalina, limitant amb l’àrea del Jonquet.

Aquesta zona és de les més antigues d’aquest arraval, datada de la segona meitat del segle XIX. El passadís Valdés Leal, que comunica els carrers Sant Magí i Verja està integrat dins el “Catàleg de protecció d’edificis i elements d’interès històric, artístic, arquitectònic, i paisatgístic de Palma”. Segons el punt 10 d’aquesta fitxa de catàleg, corresponent a les Ordenances d’aplicació diu el següent: “10.1. Element: Preservar-lo en connexió amb l’entorn de l’arraval i dels habitatges a ell vinculats visualment” i també afegeix: “10.2. Entorn: Adequar l’entorn sense introduir-hi modificacions en la seva configuració tipològica”.

Com es pot veure en les imatges que els hi adjuntem, corresponents al Passadís Valdés Leal, la nova finca de pisos que s’està construint invadeix visualment part d’aquest antic passadís. Clarament hi ha una modificació en la configuració tipològica d’aquest entorn.

Creiem que s’està cometent una il·legalitat a l’hora de dur a terme aquest projecte i per aquest sentit, hem demanat a l’Ajuntament i al Consell de Mallorca:

1. Revisar el projecte que al seu dia es va presentar a la Comissió de Centre Històric i veure si hagut modificacions en relació al projecte que s’aprovà.

2. Si el projecte no s’adapta a l’aprovació que es va fer en el seu dia, exigim que la part del edifici que sobresurt visualment, sigui demolida.

3. Que la nova edificació compleixi la legalitat i respecti el “Catàleg de protecció d’edificis i elements d’interès històric, artístic, arquitectònic, i paisatgístic de Palma”.

********************************************************************

La segona denuncia es tracta de l’intent de demolició d’un edifici plurifamilar situat al C/ Miquel Marquès, 24 de Palma. És un immoble amb més de vuitanta anys d’història suposa un exemple de les primeres construccions que es feren a Ciutat arreu del Pla Calvet (1901), on Palma va créixer de les muralles cap a l’exterior.

Creiem que l’Eixampla de Palma ja ha patit molt durant els darrers anys i la nostra Ciutat ha perdut molts d’elements i edificis de principis del segle XX, quan la ciutat es començava a expandir.


Hem adjuntat un informe de ruïna elaborat per un arquitecte, on es pot veure com l’edifici no presenta un estat de ruïna tal i com alegen els promotors. Amb una lleugera restauració, l’edifici quedaria consolidat per l’habitatge.

Hem demanat a l’Ajuntament:

1. La conservació de l’immoble situat al C/ Miquel Marquès, 24 de Palma, perquè segons un informe tècnic, no presenta un perill per als ciutadans, ni pels seus habitants.

2. Elaborar un informe tècnic, i avaluar la possible obertura d’un expedient per a la seva catalogació o amb un règim de protecció especial, per evitar futures especulacions de demolicions.