15 de març 2021

ARCA presenta al·legacions al parc fotovoltaic de Son Bonet i demana que es tenguin en compte els seus valors patrimonials i paisatgístics.

ARCA va més enllà de la parcel·la num 1, consideram que les altres parcel.les afecten al patrimoni històric i arquitectònic que conformen els edificis de Son Bonet.

El passat 12 de març ARCA va presentar en temps i forma les seves al·legacions al projecte de parc fotovoltaic de Son Bonet, tota vegada que l’execució d’aquest projecte afecta el patrimoni cultural illenc situat al terme de Marratxí. ARCA considera així mateix que la proposta de Parc Fotovoltaic de Son Bonet no és apta de ser considerada com a «projecte industrial estratègic», tota vegada que hi manquen tràmits essencials com ara els informes de la Comissió Insular de Patrimoni, la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears o la llicència d’obra municipal, tots ells preceptius d’acord amb la normativa vigent.

Per tot això i sense perjudici de les reivindicacions veïnals que de manera legítima reclamen la protecció del camp núm. 1 o solar lliure d’accés, ARCA demana que s’estimin les al·legacions presentades i que es tengui present l’amenaça que, en cas que el projecte d’AENA vagi endavant, la instal·lació del parc fotovoltaic comporta per als elements patrimonials de l’aeroport de Son Bonet, tots ells inclosos al Catàleg d’Elements d’Interés Artístic, Històric, Ambiental i de Patrimoni Arquitectònic del terme municipal de Marratxí i la protecció dels quals té un valor jurídic reconegut a la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears. Immobles com la torre de control, la terminal aeroportuària, els edificis destinats a oficines, els hangars i altres construccions auxiliars són recollits en aquest Catàleg i defensats amb arguments jurídics i patrimonials a les al·legacions presentades. A judici d’ARCA, la instal·lació del solar fotovoltaic previst per AENA posa en perill no únicament la zona actualment oberta als veïnats, sinó també tots i cadascun d’aquests elements, que perdrien el seu caràcter i que resulten incompatibles amb els usos aeroportuaris i patrimonials derivats de les instal·lacions de Son Bonet.

ARCA recorda que estam parlant del primer aeroport de Mallorca, inaugurat l’any 1921 i que de llavors ençà i fins a l’any 1960 ha compatibilitzat els usos militars i comercials, amb un paper rellevant en la història de l’inici del turisme a les nostres Illes. Un bagatge i una història dels quals AENA forma part i que la instal·laci´´o d’aquests solars desvirtuaria de manera irreversible. En conseqüència ARCA demana que, juntament amb les justes reivindicacions veïnals, les institucions de les Illes Balears tenguin també present el component patrimonial i cultural de l’aeròdrom de Son Bonet, un llegat que cal reconèixer i protegir en la seva justa mesura per a coneixement de les futures generacions i que no pot ser sacrificat ni menystengut per un projecte que amenaça, una vegada més, el patrimoni històric i cultural de les nostra Comunitat Autònoma.

Per últim ARCA vol fer constar que aquest conflicte s’emmarca en el debat al voltant d’aquestes instal·lacions, mancades d’una regulació gairebé absoluta pel que fa a la seva ubicació i característiques, un debat que les institucions i la societat ha d’afrontar amb una normativa rigorosa i clara, en benefici de les energies netes i la transició ecològica però també cercant l’equilibri que compagina el desenvolupament i els avanços socials amb el respecte a la cultura i el patrimoni en què aquests es desenvolupen.