18 de des. 2020

ARCA demana al Consell de Mallorca la declaració com a BIC per a la Central Tèrmica d'Alcúdia.

ARCA com a entitat que vetla per la defensa i la conservació del patrimoni històric i cultural de Mallorca s'ha adreçat al Consell de Mallorca per a que inicïi amb procediment d'urgència la declaració de Bé d'Interès Cultural (BIC) per a la Central Tèrmica d'Alcúdia.

Valors culturals

ARCA vol destacar els valors culturals que presenta la Central Tèrmica d'Alcúdia tal i com es reconeix al Pla Nacional de Patrimoni Industrial, on destaca que s'ha de conservar el bé cultural. Endemés un estudi encarregat a professionals externs recull detalladament els valors a preservar i la descripció física de l'immoble.


Col·laboració ciutadana per a la conservació del patrimoni cultural

L'interès d'ARCA esdevé de la preocupació dels experts i dels socis de la nostra entitat sobre l’estat pèssim de conservació de la Central Tèrmica d'Alcúdia que té origen en múltiples causes, una d’elles la deixadesa de la propietat i l'absència d’intervenció de les Administracions.

ARCA recorda al Consell de Mallorca que té la potestat reglada per a la declaració i delimitació de BIC's

ARCA vol recordem a tal fi que la declaració de BIC (o de bé catalogat, igualment) és una potestat pública reglada, no discrecional, sinó que parteix de conceptes jurídics indeterminats, elements que s’hauran de determinar adequadament i amb participació dels perits i tècnics adients, amb contradicció amb les parts interessades, naturalment.

Així ho avala la Llei de Patrimoni Històric de les Illes Balears (12/1998, de 21 de dsembre) i que ha estat ratificat per sentpencies del Tribunal Suprem i el Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears. 

ARCA demana que es realitzin mesures provisionals o cautelars de forma immediata

ARCA demana que es duguin a termemesures cautelars pertinents, tal i com està previst en la legislació invocada (per exemple les mesures estrictes de manteniment i seguretat per evitar la degradació de l' immoble) i que s'inspeccioni el compliment d'aquestes mesures cautelars o provisionals necessàries per a la conservació adient del conjunt immobiliari.

ARCA també s'ha adreçat a l'Ajuntament d'Alcúdia per a interessar-se sobre la situació urbanística de la Central Tèrmica d'Alcúdia

ARCA ha demanat al consitori alcudienc per l’estat urbanístic de la parcel·la, en concret, de si hi ha o no formulades llicències o instàncies sobre la zona que l’afectin. 

  

ARCA vol recordar a l'Ajuntament d'Alcúdia que la zona i l’immoble tenen també un caràcter medi ambiental i paisatgístic per trobar-se llindant a zona de costes i zona portuària i per l’aplicació de la normativa de residus.

La zona sobre la qual se demana informació i actuació municipals (Central Tèrmica d'Alcúdia) forma part de l’Àrea d’Intervenció Paisatgística V delimitada pel Pla Territorial de Mallorca que preveu que s’han de desenvolupar mitjançant un pla especial. Així ho estableix la Norma d’ordenació PTM 39.