3 de juny 2020

EL DECRET D'ACTIVACIÓ ECONÒMICA S'HA OBLIDAT DEL PATRIMONI TOT I QUE ÉS UN ELEMENT FONAMENTAL DE FUTUR.

Façana del carrer Bisbe Massanet, ara protegida, gràcies a que ARCA
va advertir dels seus valors tot i que no estava al catàleg.
Amb aquesta primera nota de valoració d'alguns aspectes del decret 8/2020 del  13  de maig del Govern de les Illes Balears per a l'activació econòmica post COVID, ARCA, entitat que vetlla pel Patrimoni històric, paisatgístic i cultural de la nostra illa, volem proposar una sèrie de millores que consideram imprescindibles, sinó volem patir pèrdues irreparables en matèria de Patrimoni.

No pretenem qüestionar d'arrel el decret 8/2020 del 13 de maig ja que  un estímul a l'economia en aquest moment és important. Ara bé, demanam a qui té la capacitat de decidir més reflexió i a hores d'ara capacitat de rectificació i millora en alguns aspectes fonamentals, com és ara les declaracions responsables que estableix  el citat decret al seu article 5:

OBLIGACIÓ D'APROVAR CATÀLEGS DE PROTECCIÓ A TOTS ELS MUNICIPIS

Les declaracions responsables poden suposar un perill de pèrdua d'elements patrimonials per dos motius:

1.     Perquè molts dels municipis de les Illes no tenen aprovats els seus Catàlegs d'elements patrimonials, per tant amb aquest decret no és necessari cap control de llicències malgrat sigui evident que hi ha valors patrimonials a conservar.

2.     Perquè als municipis on hi ha catàleg aprovat, sempre queden fora elements que valen la pena ja sigui per oblid o perquè els criteris d'elaboració de catàlegs amb el temps s'han ampliat. El control de llicències sempre dona una oportunitat de protecció, tal com ampara la Llei de Patrimoni de les Illes Balears.

Per corregir en part aquest risc de pèrdues patrimonials, què proposa ARCA? 

1. Que els Consells Insulars, i per descomptat el de Mallorca, obliguin a l'aprovació immediata dels Catàlegs que molts ajuntaments tenen guardats dins un calaix i en molts casos sense esmerar les deficièncias que el Consell de Mallorca ja havia detectat.

2. Cal establir un règim de protecció transitori, on  els  béns que formen part de catàlegs en tramitació tampoc els  hi puguin aplicar el nou sistema de declaració responsable i mantenir  per a ells  el sistema de llicència.

3. Els Consells Insulars haurien d'establir un  termini prudent però breu per a l'aprovació dels catàlegs i  tot municipi que no el tengui ha de quedar impossibilitat de modificar qualsevol instrument de planejament, i  a més, no podrà tenir accés a ajudes dels Consells Insulars o del Govern de les Illes Balears.

LES  LLICÈNCIES  HAURIEN DE SER TAMBÉ MÉS ÀGILS ALS BÉNS PATRIMONIALS.

El fet que valorem positivament  mantenir el  sistema de llicències pels béns patrimonials  no vol dir que no estiguem d'acord en que s'ha d'agilitzar  la concessió de llicències també en determinats casos a obres que afecten aquests immobles. Per tant  l'Administració ha de dedicar recursos a la seva tramitació. No pot ser que els propietaris de béns patrimonials es vegin penalitzats per aquest motiu.

En aquest punt es podria admetre  als edificis catalogats,  que per instar llicència per obres menors no sigui necessari presentar projecte signat per  un tècnic  D'aquesta manera, es reduiria la despesa i s'acceleraria la feina de restitució de la qualitat ambiental de l'edifici. De qualque manera els edificis catalogats també són gaudits pel conjunt de la ciutadania i especialment del bon estat i la bona imatge de la seva façana, si manté un estat idoni i es donen facilitats des de l'administració, tothom surt beneficiat. A més consideram que aquestes llicències haurien de rebre una atenció prioritària, precisament per el plus d'interès general que té el seu estat de conservació idòni.

ÉS NECESSARI MÉS INSPECCIÓ I CONTROL

És necessari un  potent SERVEI D'INSPECCIÓ URBANÍSTICA i CONTROL MUNICIPAL que disposi dels elements tecnològics més adeqüats que revisarà tota obra en béns susceptibles de ser catalogats o declarats amb valors  culturals.

Demanam que en la interpretació del Decret Llei quedin clares aquestes exigències.

Altres propostes i anàlisi del decret les anirem fent públiques en properes notes informarives alhora que les anirem fent arribar a les administracions competents per a que siguin tengudes en compte.