3 de des. 2018

ARCA demana la suspensió de la llicència atorgada per a la destrucció de la possessió del Rafal Franc per la greu desprotecció del paisatge i patrimoni històric.

També demana l'anul·lació o, si no, la revisió d'aquesta llicència a més d'activar amb  urgència l'aprovació d'un Catàleg de Patrimoni revisat

ARCA com a entitat que té entre els seus objectius la defensa i preservació del patrimoni cultural de les Illes Balears ha tornat a remetre un escrit a l'Ajuntament de Montuïri on considera inadmissible la demolició/destrucció de les cases de possessió de la finca rústica denominada es Rafal Franc (Ctra. de Montuïri a Porreres), devora Son Miró.

ARCA torna a remarcar el caràcter històric, arquitectònic i paisatgístic d'aquesta possessió al Pla de Mallorca. I per aquest motiu mereix ser declarada bé catalogat insular de forma que es conservi i restauri i, si n'és el cas, rehabiliti, tot mantenint aquests valors.

Segons ha informat el batle de Montuïri als mitjans de comunicació, les obres compten amb llicència municipal perquè no figura l'immoble en el Catàleg de Patrimoni i per aquest motiu hem volgut fer les següents observacions:

1) Suposam que es refereix al Catàleg aprovat inicialment en la sessió plenària de 2 de febrer de 2012 (BOIB de 15 de febrer de 2012). És obvi que aquest catàleg no està aprovat definitivament ni tramitat davant el Consell de Mallorca. És lamentable que un municipi com Montuïri no compti a hores d'ara amb un Catàleg de Patrimoni local adequat i aprovat plenament.

2) La llicència urbanística la consideram amb greus defectes perquè no respecta el patrimoni cultural de Montuïri. En definitiva, el tècnic que n'han emès l'informe per fonamentar-la (i els que l'han concedida) no parteixen de la realitat fàctica de les cases de possessió ni d'un projecte de demolició, que requeriria visita tècnica i, en tot cas, suspensió del procediment d'autorització a l'empara dels articles 23 i 24 de la Llei balear 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears (LPHIB).

Cal recordar que ens trobam davant una finca rústica, on els usos i l'activitat edificatòria estan limitats per l'art. 31 de la Llei balear 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears (LUIB). El deure de conservació  es prioritari tractant-se de patrimoni històric i el patrimoni històric està lligat als valors culturals (que són evidents) del bé immoble de que es tracti (independentment que els catàlegs municipals i insulars puguin amb més seguretat fixar els criteris d'intervenció i de conservació dels béns culturals). 

3) S'ha vulnerat en aquest procediment i en l'acte administratiu de llicència l'article 68 de la LUIB que estableix normes d'aplicació directa per a autoritzar construccions en llocs de paisatge obert i natural, rural, com és el cas ja que “no és permet que la situació, la massa, l'altura dels edificis, els murs i els tancaments o la instal·lació d'altres elements limitin el camp visual per a contemplar les belleses naturals, trenquin l'harmonia del paisatge o desfigurar-ne la perspectiva pròpia” i en concordança amb l'article 147.1 de la LUIB és nul·la de ple dret.

4) A l'empara dels articles 151, 152 i 187 de la LUIB, a fi de garantir la protecció del patrimoni, estimam imprescindible que es suspenguin els efectes d'aquesta llicència a l'espera de que el Consell de Mallorca o l'autoritat que correspongui determini el valors arquitectònics, etnològics i històrics de la finca i de les cases de possessió així com es pugui procedir a la restauració o conservació amb criteris patrimonials adients. 

Davant els arguments exposats ARCA demana a l'Ajuntament de Montuïri la nul·litat de la llicència i, subsidiàriament, revisar la llicència atorgada així com també aprovar el Catàleg de Patrimoni revisat i ampliat.