16 de set. 2008

ARCA demana que no es destrueixi l'edifici del C/ Can Cavalleria, 4

ARCA ha pogut tenir coneixement de la sol•licitud de demolició que s’ha demanat per l’edifici situat al carrer Can Cavalleria, 4 (Palma).

Creiem que la demolició d’aquest monumental edifici serà una pèrdua irreparable del conjunt històric de Ciutat. El nostre centre històric ja ha perdut bastants de singulars exemples i no podem consentir que aquest sigui un més.

No creiem que el motiu de construcció d’aparcaments subterranis sigui el detonant, per a l’esbucament d’edificis tan singulars com aquest i tampoc creiem que per dur a terme una excavació arqueològica, s’hagi d’esbucar un edifici, tal i com diu l’arqueòleg Rafael Turatti, que afirma al seu informe el següent: “...una vez evaluadas las posibilidades para poder llevar a cabo una intervención arqueológica en el solar, advierto y opino que para poder realizar dicha intervención arqueológica con la garantía técnica y científica suficiente es necesario que el solar esté libre de edificaciones para poder estudiar el subsuelo objeto de las dos plantas de aparcamiento propuestas” (maig de 2007).
Cal recordar que molts edificis històrics, gràcies als avanços tècnics i científics s’han excavat sense haver-los de tomar.
Aquesta àrea està subjecta a la normativa urbanística que ho presenta com a zonificació N4, que segons l’article del PGOU (Pla General d’Ordenació Urbanística) diu que tota substitució d’edificis que es faci s’haurà d’ajustar a l’article 21 de la LPHE (16/1985, 25 de juny, Ley del Patrimoni Històrico Español).

Aquesta llei en els seu dos primers punts parla de la protecció d’edificis ens els Conjunts Històrics i que la nova construcció ha de millorar l’entorn territorial urbà. Emparant-nos en aquest text ARCA ha demanat al Consell de Mallorca i a l’Ajuntament de Palma el següent:

1. Que a l’edifici del carrer Can Cavalleria, 4 (Palma) li sigui atorgat un grau de protecció tal i com especifica el punt 1 de l’article 21 de la LPHE, per tal d’evitar que aquest sigui demolit.

2. Que no es permeti construir un edifici de nova planta, perquè segons el punt 2 de l’article 21 de la LPHE no hi ha informes el prou clars que diguin que la nova edificació millorarà l’entorn territorial urbà.

3. Que l’arqueòleg que firma l’informe de demolició doni arguments amb major rigor científic i tècnic, i que busqui una alternativa, per excavar aquest solar sense que la construcció s’hagi de demolir.

1 comentari:

Anònim ha dit...

Esto es mentira como todo lo que dice ARCA.
Todas esas excavaciones que hace gente de la Isla y de las que no se ha dicho nada. He visto destruir patrimonio pero lo hacían arqueólogos de la ciudad.
¡Qué triste!