27 de juny 2018

L'Ajuntament de Palma no protegeix les visuals de la Torre d'en Pau.

Al Consell de Gerència d'Urbanisme d'ahir dimarts 26 de juny, es va concedir construir planta i dues alçades just davant la Torre d'en Pau i obstruir la connexió visual amb la costa

Al Consell de Gerència d'Urbanisme d'ahir dimarts 26 de juny, es va concedir construir planta i dues alçades a l'únic solar que permetia veure la costa des de la Torre d'en Pau. ARCA va manifestar el seu desacord en el fons i en les formes.

La modificació de llicència s'ha concedit abans que el Consell Mallorca hagi publicat l'ampliació de la protecció definitiva.

ARCA considera que tot allò que ha envoltat la concessió de llicéncia al solar ubicat al carrer Mascaró Passarius just davant de la Torre d'en Pau és un cúmul de despropòsits, per part de l'Ajuntament de Palma i també del Consell de Mallorca

ARCA havia demanat protegir les visuals, a més de la galeria d'evacuació. La galeria es protegeix, però les visuials no.

Ahir al Consell de Gerència d'Urbanisme i una vegada que estava clar que l'equip de govern votaria a favor de la modificació de llicència, la persona representant d'ARCA va procedir a la lectura del següent text:

Text llegit per ARCA al Consell de Gerència d'Urbanisme:

Galeria d'evacuació que serà protegida.
La ciutat de Palma va tenir la gran fortuna fa gairebé dos anys de que estudiosos del Patrimoni com Àngel Aparicio i Pere Galiana advertissin al Consell de Mallorca de la probable existència de galeries d'evacuació de la fortificació. Una d'elles havia d'estar ubicada dins aquest solar i així és.

El Consell de Mallorca va obrir expedient de modificació de la delimitació del BIC de la Torre d'en Pau. Com sempre dins aquests processos, es varen suspendre llicències.

No obstant l'Ajuntamnt de Palma, va atorgar una llicència, tot i que  no podia. ARCA va advertir del moviment previst d'obres, però no ens varen atendre. Varen començar les obres i fins que els tècnics del Consell de Mallorca les aturaren, varen destruir aproximadament un 30% de la coberta de la galeria.

L'Ajuntament de Palma en lloc de declarar nul·la la llicència ara du una modificació de la mateixa. Al nostre criteri és una errada sobre errada.

L'actuació del Consell de Mallorca tampoc no ha estat idònia en aquest cas, perquè sembla ser que sense consultar als experts que avisaren del descobriment, sense haver publicat encara quin serà i quines condicions  la nova protecció, sense haver contestat les al.legacions que ARCA havia presentat, sembla ser que sense haver comunicat la suspensió en temps i forma,  ara  han emès un informe a favor de la modificació de llicència municipal. Una modificació, que al ser nul·la l'anterior, consideram que no es pot donar.

Una de les al.legacions que ARCA havia presentat parlava de les visuals des de la mar i des de Torre d'en Pau. Ni s'ha contestat ni sabem quines són les intencions. Tan sols protegeixen la poterna, sembla.

Les cartes i escrits que ARCA ha pesentat en el mateix sentit a l'Ajuntament de Palma tampoc no han estat contestades.

L'Ajuntament de Palma va cometre una errada contra el patrimoni donant una llicència quan no podia. Potser una part de responsabilitat la tengués el Consell de Mallorca per no comunicar, però s''hauria d'haver fet una investigació. I a més...  tampoc no es va comunicar al propietari? ... perquè abans de concedir avui una modificació de llicència, que consideram no es pot donar,  no s'aclaren totes aquestes qüestions?

L'urbanisme ha de ser compatible amb la preservació del Patrimoni, no tan sols d'elements catalogats en sí, si no també del seu entorn i les seves visuals.

Si llegim l'informe tècnic del Consell de Mallorca publicat al BOIB de l'any 2016 diu  textualment: a l'apartat de Preservació de les visuals: “En aquest sentit es considera que l'altura màxima de dues plantes: planta més una, per als edificis incluits a l'entorn de proteccions l'adequada per a mantenir la visió de la mar des del fort, que queda clarament interrompuda pels edificis existents de més plantes."


La legalitat, tota, s'ha de complir amb escrupulositat i pensam que en aquest cas, Consell de Mallorca i Ajuntament de Palma es cobreixen mútuament.