25 d’oct. 2018

ARCA HA VOTAT EN CONTRA AL  PLE DE LA COMISSIO DE L'IMPOST  TURÍSTIC SOSTENIBLE.

Can Serra edifici gòtic que segueix sense rebre inversió.
Al plé de  la comissió de l'Impost de Turisme Sostenible  la nostra entitat, juntament, amb el GOB han votat en contra de l'aprovació del fons  de l'impost de Turisme Sostenible. El  motiu d'aquest vot en contra per part d'ARCA són els següents:

1. La minsa quantitat  de doblers destinats a  patrimoni cultural, al voltant d'un 8-9% %.  El que fa que sigui un impost  amb una finalitat pràcticament general i no finalista. De fet, el primer  any es va destinar com a objectiu prioritari  les canalitzacions d'aigua i  aquest anys l'objectiu ha estat la construcció d'habitatges protegits,  objectius  ambdós que  tindrien que anar a càrrec del pressupost general  i no a  sobre d'aquest  impost , que el  ca fa es desnaturalitzar la seva vocació  eco-patrimonial.


S'ha renunciat una important partida per a restaurar
patrimoni ferroviari.
2. També s'ha posat de manifest que la renúncia de la Conselleria de Mobilitat  al  finançament amb  fons l'ITS,  de 4.221.079,24 euros  pel projecte de Tren Històric de Sant Llorenç des Cardassar  fa  que aquests fons es  puguin destinar  a  projectes  generals de la  ITS, quan   tindrien que anar  destinats a  finançar nous projectes de patrimoni  cultural. Augmentant encara més el greuja comparatiu, al restar fons patrimonials per a projectes generals.

3. La manca de transparència , amb  els criteris per l'assignació dels projectes, els quals  són  informats en poc temps abans de la seva aprovació  per la comissió executiva.

4. Finalment s'ha posat de manifest que el  mètode de valoració pel qual s'exigeix als béns patrimonial que siguin BIC, i per tant d'interès  superior al  local o municipal,  crea un greuje amb altres criteris de puntuació,  on per exemple en el cas d'infraestructures o  habitatges es financien  obres d'interès local. A la pràctica es priva als Ajuntament d'una  eina  per a finançar la recuperació del seu patrimoni cultural.


5. Evidentment els pocs projectes d'àmbit cultural i patrimonial que han estat inclosos compten amb el nostre suport, però el vot en contra és per tots els arguments esmentats.