3 d’abr. 2018

Cort oblida aplicar l'article 288 del PGOU i la ciutat presenta algunes façanes maltractades.

Basta complir el PGOU per evitar la majoria dels desgavells estètics de les façanes del Centre Històric

A la sessió de Consell de Gerència d'Urbanisme d'avui ARCA ha procedit a la lectura dels aspectes destacats de l'article 288 i a exigit la seva aplicació.
ARCA ve denunciant des de fa anys la pèrdua de personalitat de la ciutat degut a la invasió especialment a les plantes baixes de les façanes de vinils, pantalles, rètols i colors cridaners.

ARCA es demana si l'Ajuntament de Palma coneix la seva pròpia normativa
EL PGOU a l'article 288 referit a la protecció i conservació del Patrimoni d'aplicació al Centre Històric, es Jonquet, edificis catalogats i edificis amb protecció ambiental "r"

Si s'apliqués el PGOU, com és obligació, quedarien solventats el 90% dels problemes estètics provocats pels comerços al Centre Històric

Article 288 Limitacións a la publicitat exterior i de disseny dels locals.

Destaca que està prohibit l'us de plàstic a les façanes, els rètols han de quedar embeguts dins el buit de la porta o l'aparador  i no poden medir més de 40 cm d'altura. També que la façana ha de tenir un tractament unitari a la planta baixa i a la resta de l'edifici.

Diu al punt 1. Es prohibeix la manipulació dels paraments de façana a la planta baixa  mitjançant materials o pintuta sobreposades, els quals s'han d'ajustar al mateix tractament que la resta de la façana.
Diu al punt 3. S'ha de mantenir en tots els casos el pla continuu de façana  que no ha de quedar interrompuda  per marqueteria ni cap tipus de sòlid (rètols etc) S'ha de conservar el caràcter individual dels buits de façana. No s'admeten elements afegits la finalitat dels quals és unificar buits de façana
Diu el punt 4. L'ample dels buits ha de ser inferior o igual a 2 metres
Diu el punt 5. Els rètols han de quedar completament embeguts als buits de mostrador o d'accés. L'altura màxima del rètol ha de ser de 40 cm
Diu el punt 6. La il·luminació del rètol no pot ser intermitent ni mòbil
Diu el punt 8. Es prohibeix l'us de qualsevol material plàstic vist en façana
Diu el punt 9. Es prohibeix la instal.lació de tanques publicitàries

Des de fa vàries legislatures sembla que no s'obliga a complir la normativa de publicitat exterior i disseny dels locals comercials
ARCA ve denunciant la degradació estètica de Palma en gran part provocat per la invasió de les façanes amb plàstics, de rètols, cobriments, colors i alteració del conjunt. Resulta que la normativa a Centre Històric és molt clara i l'Ajuntament no l'ha fet complir, des de fa vàries legislaturas.

La pegunta que ens feim a ARCA és: Desconeix l'Ajuntament de Palma la seva pròpia normativa?
Des d'ARCA creim que és molt greu i és un agravi contra la ciutat. Exigim que es compleixi la normativa de manera efectiva, s'obligui a recuperar la imatge estètica als comerços o autònoms que ja la incompleixen i evidentment a qualsevol canvi o nou comerç.

La imatge és un actiu econòmic i nosaltres, la ciutadania de Mallorca ens hem de reconèixer a la nostra ciutat. Consideram que l'Ajuntament de Palma ha d'assumir les seves responsabilitats i no fer-ho és molt greu perquè afavoreix que cada vegada el desastre estètic sigui major.